Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Finsk Lakrits i Sverige AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 554 28 139 27 896 24 197
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 341 30 19 8
Total omsättning 33 895 28 169 27 915 24 205
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 18 474 16 377 16 361 13 615
Övriga externa kostnader 6 576 6 010 5 959 5 893
Personalkostnader 4 780 4 823 5 653 4 485
Avskrivningar 553 550 320 181
Summa rörelsekostnader -30 383 -27 760 -28 293 -24 174
Rörelseresultat 3 180 391 -491 -84
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 3 932 184 18 -129
Skatt 849 42 8 27
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 022 184 -579 -129
Årets resultat 3 083 142 9 49
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 158 207 88 46
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 022 184 -579 -129
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 205
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 910 0 597 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 100 200 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 100 200 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 963 1 223 1 024 804
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 963 1 223 1 024 804
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 2 570 2 570 2 570
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 10 10
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 2 570 2 580 2 580
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 063 3 993 3 604 3 384

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 594 2 980 3 626 2 664
Summa varulager 2 594 2 980 3 626 2 664
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 2 681 2 377 2 170 1 883
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 057 1 262 1 027 547
Övriga kortfristiga fordringar 294 214 838 816
Summa kortfristiga fordringar 7 032 3 853 4 035 3 246
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 139 74 75 225
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 9 766 6 907 7 735 6 135
Summa tillgångar 10 829 10 899 11 340 9 520

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 3 266 3 124 3 114 3 066
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 083 142 9 49
Summa fritt eget kapital 6 349 3 266 3 123 3 115
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 6 399 3 316 3 173 3 165
Summa obeskattade reserver 0 910 910 1 507
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 455 3 437 3 357 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 455 3 437 3 357 750
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 250 250 250 250
Leverantörsskulder 1 739 1 808 2 217 2 773
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 41 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 945 1 179 1 432 1 075
Summa kortfristiga skulder 3 975 3 237 3 899 4 098
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 10 829 10 899 11 340 9 520

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 11 13 14 13
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 5 013 5 013 5 013 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 013 5 013 5 013 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 455 3 187 2 857 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 180,40 % 121,32 % 105,41 % 84,70 %
Soliditet (%) 59,09 % 36,58 % 33,89 % 44,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 47,23 % 4,62 % -15,06 % -3,02 %
Riskbuffert (%) 25,80 % 0,59 % -5,50 % -1,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,54 % -0,08 % -2,39 % -0,72 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0