Nyckeltal för Fastighetsskötsel och Underhåll i Skåne Aktiebolag

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 826 3 606 3 433 3 250
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 0 0 5
Total omsättning 3 829 3 606 3 433 3 255
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 201 1 139 0 978
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 625 597 1 521 487
Personalkostnader 1 202 1 119 1 083 1 068
Avskrivningar 214 341 371 360
Summa rörelsekostnader -3 242 -3 196 -2 975 -2 893
Rörelseresultat 587 394 459 362
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 492 264 356 350
Skatt 111 57 78 77
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 492 264 368 295
Årets resultat 381 208 278 273
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 95 130 90 67
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 492 264 368 295
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -12 55
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 6 458 6 610 6 761 6 912
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 267 222 279 499
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 725 6 832 7 040 7 411
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 6 725 6 832 7 040 7 411

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 54 152 110 64
Summa kortfristiga fordringar 54 152 110 64
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 203 2 639 2 413 1 938
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 3 257 2 791 2 523 2 002
Summa tillgångar 9 982 9 623 9 562 9 413

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 600 600 600 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 42 42 42 42
Summa bundet eget kapital 642 642 642 642
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 1 169 1 161 1 052 948
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 381 208 278 273
Summa fritt eget kapital 1 550 1 369 1 330 1 221
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 2 192 2 011 1 972 1 863
Summa obeskattade reserver 70 70 70 58
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 7 089 7 107 7 125 7 143
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 7 089 7 107 7 125 7 143
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 18 18 18 0
Leverantörsskulder 0 0 8 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 614 417 369 349
Summa kortfristiga skulder 632 435 395 349
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 9 982 9 623 9 562 9 413

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 8 833 8 833 8 833 8 833
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 8 833 8 833 8 833 8 833
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 200 169 169
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 515,35 % 641,61 % 638,73 % 573,64 %
Soliditet (%) 22,48 % 21,43 % 21,16 % 20,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,93 % 12,80 % 18,19 % 15,48 %
Riskbuffert (%) 4,65 % 2,37 % 3,60 % 2,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,38 % 3,72 % 8,10 % 7,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!