Nyckeltal för Fastighetsmäklarna, Claes Pettersson & Partners i Norrköping Aktiebolag

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 124 0 175 120
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 203 8 11 416
Total omsättning 124 203 183 11 536
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 81 0 48 0
Övriga externa kostnader 102 113 136 738
Personalkostnader 251 190 271 265
Avskrivningar 0 13 6 0
Summa rörelsekostnader -434 -316 -461 -1 003
Rörelseresultat -310 -113 -277 10 533
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt -2 271 -2 039 -1 649 37 370
Skatt 0 35 0 1 604
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 271 -2 039 -4 080 39 801
Årets resultat -2 271 -2 074 -1 649 35 765
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -2 202 -1 914 -3 688 267
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 12 115 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 271 -2 039 -4 080 39 801
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 2 431 -2 431
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 13 19
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 13 19
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -2 202 -1 914 -3 688 267
Fordringar på koncern- och intresseföretag 16 000 16 000 16 000 15 999
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 889 3 920 3 952 250
Summa finansiella anläggningstillgångar 19 889 19 920 19 952 16 249
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 19 889 19 920 19 965 16 268

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 472 13 624 14 723 18 678
Övriga kortfristiga fordringar 33 29 19 10
Summa kortfristiga fordringar 11 505 13 653 14 742 18 688
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 19 107 1 856 6 623
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 11 524 13 760 16 598 25 310
Summa tillgångar 31 413 33 680 36 563 41 578

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 175 175 175 175
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 175 175 175 175
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 32 687 34 762 36 410 645
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 271 -2 074 -1 649 35 765
Summa fritt eget kapital 30 416 32 688 34 761 36 410
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 30 591 32 863 34 936 36 585
Summa obeskattade reserver 0 0 0 2 431
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 821 818 1 627 2 562
Summa kortfristiga skulder 821 818 1 627 2 562
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 31 413 33 680 36 563 41 578

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 1 403,65 % 1 682,15 % 1 020,16 % 987,94 %
Soliditet (%) 97,38 % 97,57 % 95,55 % 92,30 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,42 % -6,20 % -11,68 % 103,71 %
Riskbuffert (%) -7,23 % -7,49 % -17,91 % 95,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1 831,45 % 0,00 % -2 397,14 % 33 167,50 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!