Nyckeltal för Fastighetsmäklare Hettinger AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 984 7 840 6 617 5 948
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 70 482 1 475 858
Total omsättning 6 054 8 322 8 092 6 806
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 268 4 599 3 326 2 053
Personalkostnader 1 174 716 671 2 650
Avskrivningar 10 10 32 286
Summa rörelsekostnader -5 452 -5 325 -4 029 -4 989
Rörelseresultat 602 2 996 4 063 1 502
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 596 2 996 4 060 1 501
Skatt 129 623 874 268
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 596 2 996 4 060 1 501
Årets resultat 467 2 373 3 187 1 233
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 0 3 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 596 2 996 4 060 1 501
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 10 19 29 70
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 19
Summa materiella anläggningstillgångar 10 19 29 89
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 10
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 10
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 10 19 29 99

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 38 88
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 846 3 896 1 881 2 682
Summa kortfristiga fordringar 1 846 3 896 1 919 2 770
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 313 3 429 3 112 6 320
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 4 160 7 324 5 032 9 090
Summa tillgångar 4 170 7 344 5 060 9 189

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 559 1 687 0 3 643
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 467 2 373 3 187 1 233
Summa fritt eget kapital 3 026 4 060 3 187 4 876
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 146 4 180 3 307 4 996
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 24
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 023 3 164 1 754 4 170
Summa kortfristiga skulder 1 023 3 164 1 754 4 194
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 4 170 7 344 5 060 9 189

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 1 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 835 835
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 835 835
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 700 1 500 1 500 4 875
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 406,55 % 231,51 % 286,83 % 216,74 %
Soliditet (%) 75,44 % 56,92 % 65,36 % 54,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,94 % 71,67 % 122,77 % 30,04 %
Riskbuffert (%) 13,70 % 40,80 % 80,13 % 16,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,83 % 38,21 % 61,31 % 25,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!