Nyckeltal för Fastighetsbolaget Fyran i Trosa AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 44 22 0 22
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 21 1
Summa rörelsekostnader -44 -22 -21 -23
Rörelseresultat -44 -22 -21 -23
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 458 1 955 -56 -57
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 458 1 955 -56 -57
Årets resultat 458 1 955 -56 -57
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 483 2 000 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 91 15 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 72 38 35 34
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 458 1 955 -56 -57
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 483 2 000 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 3 704
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 942 3 965 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 942 4 015 50 3 754
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 3 942 4 015 50 3 754

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 4 3 004 4
Summa kortfristiga fordringar 5 4 3 004 4
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 717 910 1 434 4
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 721 914 4 439 8
Summa tillgångar 4 663 4 929 4 489 3 762

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 6 6 6
Summa bundet eget kapital 106 106 106 106
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 4 023 2 218 2 374 2 531
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 458 1 955 -56 -57
Summa fritt eget kapital 4 481 4 173 2 318 2 474
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 4 587 4 279 2 424 2 580
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 7 625 2 054 1 137
Summa långfristiga skulder 7 625 2 054 1 137
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 69 25 10 45
Summa kortfristiga skulder 69 25 10 45
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 4 663 4 929 4 489 3 762

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 000 150 100 100
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 1 046,38 % 3 656,00 % 44 380,00 % 17,78 %
Soliditet (%) 98,37 % 86,81 % 54,00 % 68,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,98 % 45,69 % -2,31 % -2,21 %
Riskbuffert (%) -83,37 % 34,59 % -2,16 % -3,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord