Nyckeltal för Fastighetsaktiebolaget Kärrliljan 1

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 197 3 077 3 261 3 023
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 197 3 077 3 261 3 023
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 177 214 464 323
Personalkostnader 0 847 0 0
Avskrivningar 689 688 688 687
Summa rörelsekostnader -1 866 -1 749 -1 152 -1 010
Rörelseresultat 1 331 1 328 2 109 2 013
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 155 1 161 1 562 1 027
Skatt 1 169 261 149
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 980 1 161 1 562 1 257
Årets resultat 328 992 1 301 878
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 409 572 0 0
Externa ränteintäkter 0 2 0 192
Räntekostnader till koncernföretag 0 210 0 0
Externa räntekostnader 760 531 547 948
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 980 1 161 1 562 1 257
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -826 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 175 0 0 -230
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 36 631 37 320 37 945 38 633
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 618 198 164 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 37 249 37 518 38 109 38 633
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 20 358 20 707 0 5 423
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 20 358 20 707 0 5 423
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 57 607 58 225 38 109 44 056

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 978
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 771 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 246 394 74 22
Summa kortfristiga fordringar 1 017 394 74 1 000
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 41 1 619 914 69
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 058 2 013 988 1 069
Summa tillgångar 58 665 60 238 39 097 45 125

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 10 400 10 400 10 400 10 400
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 10 520 10 520 10 520 10 520
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 25 531 2 150 849 6 895
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 22 389 0 -1 500
Årets resultat 328 992 1 301 878
Summa fritt eget kapital 25 859 25 531 2 150 6 273
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 36 379 36 051 12 670 16 793
Summa obeskattade reserver 583 758 758 758
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 21 175 0 24 960
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 25 389 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 21 175 25 389 24 960
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 20 075 0 0 0
Leverantörsskulder 64 7 7 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 292 451 0 1 350
Övriga kortfristiga skulder 272 1 796 273 1 264
Summa kortfristiga skulder 21 703 2 254 280 2 614
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 58 665 60 238 39 097 45 125

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 27 000 27 000 27 000 27 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 27 000 27 000 27 000 27 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 9 468
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 9 468
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 1 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 4,87 % 89,31 % 352,86 % 40,90 %
Soliditet (%) 62,74 % 60,78 % 33,84 % 38,45 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,66 % 3,17 % 11,81 % 7,24 %
Riskbuffert (%) -0,51 % 0,02 % 3,28 % 1,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,88 % 13,65 % 31,13 % 10,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!