Nyckeltal för Fastighetsaktiebolaget Fribordet

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 126 105 117 644 111 904 106 129
Övriga rörelseintäkter 10 689 8 662 629 3 203
Total omsättning 136 794 126 306 112 533 109 332
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 1 392 3 483 5 351 3 884
Kostnad sålda varor 80 612 76 365 81 223 69 377
Rörelseresultat 22 952 11 156 -7 312 32
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 14 718 5 250 -17 028 -6 352
Skatt 657 -248 -2 176 -1 436
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 718 5 250 -17 028 -6 352
Årets resultat -239 -1 862 -10 471 -3 614
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 2 830
Externa ränteintäkter 24 57 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 1 0 933 9 215
Externa räntekostnader 8 258 5 963 8 783 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 718 5 250 -17 028 -6 352
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -14 300 -7 360 4 381 1 302
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 447 756 642 923 479 607 510 156
Maskiner 168 185 0 0 0
Inventarier 7 424 7 344 6 093 6 749
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 26 897 18 295 21 384 14 511
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 650 262 668 562 507 084 531 416
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 650 262 668 562 507 084 531 416

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 21 111 20 517 25 100 13 423
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 084 1 641 4 381 1 123
Övriga kortfristiga fordringar 22 956 23 945 38 108 69 728
Summa kortfristiga fordringar 45 151 46 103 67 589 84 274
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 45 151 46 103 67 589 84 274
Summa tillgångar 695 413 714 665 574 673 615 690

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa bundet eget kapital 12 000 12 000 12 000 12 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 125 396 127 258 137 729 141 343
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -239 -1 862 -10 471 -3 614
Summa fritt eget kapital 125 157 125 396 127 258 137 729
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 137 157 137 396 139 258 149 729
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 101 587 108 889 121 820 142 203
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 185 6 324 7 480 6 458
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 411 083 424 684 258 285 284 921
Övriga kortfristiga skulder 40 402 37 372 47 830 32 379
Summa kortfristiga skulder 456 670 468 380 313 595 323 758
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 695 413 714 665 574 673 615 690

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 9,89 % 9,84 % 21,55 % 26,03 %
Soliditet (%) 19,72 % 19,23 % 24,23 % 24,32 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,73 % 3,82 % -12,23 % -4,24 %
Riskbuffert (%) 1,50 % 0,30 % -4,37 % -2,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,12 % -0,61 % -23,90 % -14,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!