Nyckeltal för Fastighets Aktiebolaget Navet

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 79 571 87 397 92 104 87 333
Övriga rörelseintäkter 956 374 1 811 49
Total omsättning 80 527 87 771 93 915 87 382
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 51 696 2 194
Kostnad sålda varor 43 224 47 781 51 266 48 781
Rörelseresultat 27 908 29 324 32 761 28 539
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 15 867 17 036 18 489 4 625
Skatt -1 040 1 042 585 -1 340
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 867 17 036 18 489 4 625
Årets resultat -8 383 3 494 -96 -6 035
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 80 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 11 977 12 368 14 274 23 914
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 64 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 867 17 036 18 489 4 625
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -25 290 -12 500 -18 000 -12 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 576 251 629 220 653 409 678 509
Maskiner 31 300 0 0 0
Inventarier 560 761 1 282 2 035
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 7 792 1 141 496 158
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 615 903 631 122 655 187 680 702
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 8 471 7 431 6 037 4 172
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 471 7 431 6 037 4 172
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 624 374 638 553 661 224 684 874

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 11 019 19 348 13 545 20 648
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 687 0 1 295 0
Övriga kortfristiga fordringar 23 113 14 626 10 091 14 050
Summa kortfristiga fordringar 37 819 33 974 24 931 34 698
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 37 819 33 974 24 931 34 698
Summa tillgångar 662 193 672 526 686 155 719 572

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 5 074 1 580 1 676 2 211
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 3 310 0 0 5 500
Årets resultat -8 383 3 494 -96 -6 035
Summa fritt eget kapital 1 5 074 1 580 1 676
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 121 5 194 1 700 1 796
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 798 781 1 539 1 632
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 617 136 622 025 639 755 677 390
Övriga kortfristiga skulder 43 138 44 527 43 161 38 754
Summa kortfristiga skulder 662 072 667 333 684 455 717 776
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 662 193 672 526 686 155 719 572

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 5,71 % 5,09 % 3,64 % 4,83 %
Soliditet (%) 0,02 % 0,77 % 0,25 % 0,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 13 113,22 % 327,99 % 1 087,59 % 257,52 %
Riskbuffert (%) 2,40 % 2,52 % 2,69 % 0,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,81 % 5,34 % 4,58 % -22,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!