Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Fastighets AB Tavelgalleriet

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 263 3 279 3 208 3 167
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 263 3 279 3 208 3 167
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 588 4 242 4 829 4 646
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 861 876 904 926
Summa rörelsekostnader -6 449 -5 118 -5 733 -5 572
Rörelseresultat -3 186 -1 839 -2 525 -2 405
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -4 122 -2 622 -3 315 -3 212
Skatt -451 -84 -4 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 122 -2 622 -3 315 -3 212
Årets resultat -3 671 -325 4 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 936 783 790 807
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 122 -2 622 -3 315 -3 212
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 2 213 3 315 3 212
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 30 806 31 504 32 203 32 901
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 739 902 1 079 1 285
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 21 334 2 294 177 41
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 52 879 34 700 33 459 34 227
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 14 920 14 476 14 391 14 391
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 920 14 476 14 391 14 391
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 67 799 49 175 47 850 48 618

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 4 26 3 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 439 2 213 3 315 3 212
Övriga kortfristiga fordringar 2 398 515 273 351
Summa kortfristiga fordringar 5 841 2 754 3 591 3 563
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 3 4 7
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 845 2 757 3 595 3 570
Summa tillgångar 73 644 51 932 51 445 52 188

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 9 500 9 500 9 500 9 500
Summa bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 233 558 554 553
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 3 439 0 0 0
Årets resultat -3 671 -325 4 0
Summa fritt eget kapital 1 233 558 553
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 10 001 10 233 10 558 10 553
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 148 154 154 158
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 60 292 40 594 39 801 40 261
Leverantörsskulder 2 656 237 217 524
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 547 714 715 692
Summa kortfristiga skulder 63 495 41 545 40 733 41 477
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 73 644 51 932 51 445 52 188

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 60 292 40 594 39 801 40 261
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 9,21 % 6,64 % 8,83 % 8,61 %
Soliditet (%) 13,58 % 19,70 % 20,52 % 20,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -41,22 % -25,62 % -31,40 % -30,44 %
Riskbuffert (%) -5,80 % -5,43 % -6,85 % -6,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -155,01 % -103,84 % -127,96 % -126,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0