Nyckeltal för Fastighets AB Madelium

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 08

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 452 462 125 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 16 511 500
Total omsättning 452 478 636 500
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 225 1 104 554 121
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 354 144 144 72
Summa rörelsekostnader -1 579 -1 248 -698 -193
Rörelseresultat -1 127 -770 -62 307
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -1 283 -952 -243 197
Skatt 0 0 60 42
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 283 -952 -243 262
Årets resultat -459 -952 219 155
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 156 182 181 45
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 283 -952 -243 262
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 824 0 522 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -65
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 28 997 8 611 8 755 8 899
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 454 454 97 97
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 29 451 9 065 8 852 8 996
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 29 451 9 065 8 852 8 996

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 39 30 267 500
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 28 016 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 12 8 26 18
Summa kortfristiga fordringar 28 067 38 293 518
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 37 591 1 037 77
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 28 104 629 1 330 595
Summa tillgångar 57 555 9 694 10 182 9 591

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 816 374 155 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 27 500 800 0 0
Årets resultat -459 -952 219 155
Summa fritt eget kapital 27 857 222 374 155
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 27 907 272 424 205
Summa obeskattade reserver 65 65 65 65
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 28 749 8 692 9 492 9 100
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 28 749 8 692 9 492 9 100
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 38 25 3 17
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 567 284 0 86
Övriga kortfristiga skulder 229 356 198 118
Summa kortfristiga skulder 834 665 201 221
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 57 555 9 694 10 182 9 591

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 18 525 0 18 525 18 525
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 18 525 0 18 525 18 525
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 3 369,78 % 94,59 % 661,69 % 269,23 %
Soliditet (%) 48,57 % 3,30 % 4,63 % 2,64 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,59 % -297,59 % -51,49 % 103,60 %
Riskbuffert (%) -2,49 % -9,88 % -2,47 % 2,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -318,36 % -245,45 % -339,20 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!