Nyckeltal för Fastigheter i Gimo AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 043 1 974 2 209 2 524
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 584 1 643 2 596 3 204
Total omsättning 3 627 3 617 4 805 5 728
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 733 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 143 1 963 1 893 2 378
Personalkostnader 372 728 809 762
Avskrivningar 195 230 224 230
Summa rörelsekostnader -2 443 -2 921 -2 926 -3 370
Rörelseresultat 1 184 696 1 879 2 358
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 1 373 698 1 446 2 236
Skatt 286 44 311 479
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 173 716 1 822 2 199
Årets resultat 1 087 154 1 135 1 757
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 110 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 95 57 106
Räntekostnader till koncernföretag 121 0 0 0
Externa räntekostnader 0 76 113 264
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 173 716 1 822 2 199
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 -500 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 200 -18 -376 37
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 6 415 7 122 7 884 9 286
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 81 151 167 190
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 98 105 113
Summa materiella anläggningstillgångar 6 496 7 371 8 156 9 589
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 3 700 3 700 3 700
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 3 700 3 700 3 700
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 6 496 11 072 11 856 13 289

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 10 10 10 10
Summa varulager 10 10 10 10
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 132 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 1 721 789 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 758 1 196 463 2 752
Summa kortfristiga fordringar 8 890 2 917 1 252 2 752
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 1 791 1 791 1 002
Summa kassa och bank 562 174 1 406 818
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 9 462 4 892 4 459 4 582
Summa tillgångar 15 958 15 963 16 315 17 871

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 11 669 11 515 10 380 8 624
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 087 154 1 135 1 757
Summa fritt eget kapital 12 756 11 669 11 515 10 381
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 12 876 11 789 11 635 10 501
Summa obeskattade reserver 780 994 976 600
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 875 2 875 2 875 4 875
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa -1 011 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 864 2 875 2 875 4 875
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 11 8 7 158
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 1 069
Övriga kortfristiga skulder 427 297 822 669
Summa kortfristiga skulder 438 305 829 1 896
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 15 958 15 963 16 315 17 871

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 1 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 50 50 50
Fastighetsinteckningar 0 1 500 8 885 11 250
Övriga säkerheter 0 85 0 0
Summa säkerheter 0 1 635 8 935 11 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 2 157,99 % 1 013,44 % 320,63 % 188,29 %
Soliditet (%) 84,29 % 78,44 % 75,72 % 61,23 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,72 % 5,72 % 14,75 % 20,09 %
Riskbuffert (%) 3,28 % 2,75 % 9,01 % 9,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 51,49 % 32,42 % 77,37 % 76,66 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord