Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Factoringgruppen AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 77 672 57 248 50 988 48 823
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 3 257 2 951 0
Total omsättning 77 672 60 505 53 939 48 823
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 22 527 21 629 24 041 15 583
Personalkostnader 23 982 18 461 14 010 11 770
Avskrivningar 1 869 2 653 1 534 506
Summa rörelsekostnader -48 378 -42 743 -39 585 -27 859
Rörelseresultat 29 294 17 762 14 354 20 964
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 23 212 13 353 10 016 16 838
Skatt 5 025 2 979 2 254 3 717
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 23 212 13 353 10 016 16 838
Årets resultat 18 187 10 375 7 762 13 121
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 9 46 146
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 086 4 418 4 384 4 272
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 23 212 13 353 10 016 16 838
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 3 805 5 046 2 951 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 805 5 046 2 951 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 566 1 621 3 345 1 412
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 566 1 621 3 345 1 412
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 4 371 6 668 6 296 1 412

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 69 159 153 867 142
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 136 041
Övriga kortfristiga fordringar 254 175 232 476 16 177 12 826
Summa kortfristiga fordringar 254 244 232 635 170 044 149 009
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 477 3 247 2 929 1 481
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 254 720 235 882 172 973 150 490
Summa tillgångar 259 091 242 550 179 268 151 902

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 920 1 920 1 920 1 920
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 805 5 046 2 951 0
Summa bundet eget kapital 5 725 6 966 4 871 1 920
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 68 017 60 901 60 035 54 214
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 18 187 10 375 7 762 13 121
Summa fritt eget kapital 86 204 71 276 67 797 67 335
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 91 929 78 242 72 668 69 255
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 125 175 108 043 70 288 33 027
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 31 000 36 500 28 000 37 500
Summa långfristiga skulder 156 175 144 543 98 288 70 527
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 455 2 181 1 867 1 047
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 533 17 584 6 446 11 072
Summa kortfristiga skulder 10 988 19 765 8 313 12 119
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 259 091 242 550 179 268 151 902

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 30 24 20 16
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 200 000 125 000 125 000 85 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 200 000 125 000 125 000 85 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 175 087 125 055 124 925 84 783
Utnyttjad checkräkningskredit 125 175 108 043 70 288 33 027
Utdelning 6 000 4 500 4 800 4 350
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 2 318,17 % 1 193,43 % 2 080,75 % 1 241,77 %
Soliditet (%) 35,48 % 32,26 % 40,54 % 45,59 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,25 % 17,07 % 13,78 % 24,31 %
Riskbuffert (%) 7,67 % 4,64 % 3,92 % 8,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,05 % 15,61 % 11,05 % 25,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0