Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för FLX tv AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 132 360 148 620 123 209 110 243
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 138 138 187 0
Total omsättning 132 498 148 758 123 396 110 243
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 88 941 99 101 79 347 72 751
Personalkostnader 32 374 37 921 30 091 27 181
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -121 315 -137 022 -109 438 -99 932
Rörelseresultat 11 181 11 736 13 648 10 311
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 11 137 12 583 13 698 10 333
Skatt 1 065 2 698 3 246 2 360
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 137 12 583 13 698 10 333
Årets resultat 3 080 9 884 10 452 7 974
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 850 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 57 56
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 44 3 7 34
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 137 12 583 13 698 10 333
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -6 993 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 1 088 3 625
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 1 088 3 625
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 25 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 25 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 850 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 25 25 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 25 25 1 113 3 625

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 11 529 20 552 14 200 11 667
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 14 744 7 466 1 172 0
Övriga kortfristiga fordringar 13 546 11 766 18 470 16 146
Summa kortfristiga fordringar 39 819 39 784 33 842 27 813
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 760 22 263 16 829 13 365
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 47 579 62 047 50 671 41 178
Summa tillgångar 47 604 62 072 51 784 44 803

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 62 78 26 52
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 080 9 884 10 452 7 974
Summa fritt eget kapital 3 142 9 962 10 478 8 026
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 3 242 10 062 10 578 8 126
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 939 9 802 2 854 12 224
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 23 271 17 018 10 089 6 816
Övriga kortfristiga skulder 19 152 25 190 28 263 17 638
Summa kortfristiga skulder 44 362 52 010 41 206 36 678
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 47 604 62 072 51 784 44 803

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 41 56 19 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 17 562 22 857 0 10 535
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 6 812 9 042 0 6 026
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 9 900 10 400 8 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 107,25 % 119,30 % 122,97 % 112,27 %
Soliditet (%) 6,81 % 16,21 % 20,43 % 18,14 %
Avkastning på eget kapital (%) 343,52 % 125,05 % 129,50 % 127,16 %
Riskbuffert (%) 23,39 % 20,27 % 26,45 % 23,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,38 % 8,46 % 11,11 % 9,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 428 408 0 878