Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för FKP Scorpio Sverige AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 901 82 431 172 206 303 686
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 071 899 956 15 583
Total omsättning 16 972 83 330 173 162 319 269
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 70 702 151 754 312 850
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 15 531 12 418 13 784 26 344
Personalkostnader 3 799 3 870 4 902 8 039
Avskrivningar 141 128 128 75
Summa rörelsekostnader -19 471 -87 118 -170 568 -347 308
Rörelseresultat -2 499 -3 788 2 593 -28 039
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -2 595 -3 804 2 916 -27 571
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 595 -3 804 2 916 -27 571
Årets resultat -2 595 -3 804 2 916 -27 571
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 26 1 0
Externa ränteintäkter 0 15 21 11
Räntekostnader till koncernföretag 0 42 11 210
Externa räntekostnader 0 3 0 17
Övriga finansiella kostnader 136 141 9 464
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 595 -3 804 2 916 -27 571
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 311 362 490 618
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 311 362 490 618
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 18 800 13 800 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 19 111 14 162 490 618

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 506 1 646 827 1 113
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 205 1 441 2 249 9 821
Övriga kortfristiga fordringar 29 462 31 980 3 772 3 240
Summa kortfristiga fordringar 32 173 35 067 6 848 14 174
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 21 586 10 356 30 895 18 007
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 53 759 45 423 37 744 32 180
Summa tillgångar 72 870 59 585 38 234 32 799

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 10 655 9 458 6 492 230
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 5 000 0 33 884
Årets resultat -2 595 -3 804 2 916 -27 571
Summa fritt eget kapital 8 060 10 654 9 408 6 543
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 8 160 10 754 9 508 6 593
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 385 3 098 2 276 3 949
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 14 832 8 007 0 4 400
Övriga kortfristiga skulder 48 494 37 726 26 449 17 857
Summa kortfristiga skulder 64 711 48 831 28 725 26 206
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 72 870 59 585 38 234 32 799

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 6 7 8 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 5 000 5 000 153 938 153 938
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 5 000 5 000 153 938 153 938
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 83,08 % 93,02 % 131,39 % 122,80 %
Soliditet (%) 11,20 % 18,05 % 24,87 % 20,10 %
Avkastning på eget kapital (%) -31,80 % -35,37 % 30,67 % -418,19 %
Riskbuffert (%) -3,58 % -6,45 % 7,61 % -84,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -34,57 % -4,84 % 1,68 % -9,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0