FA Mälardalen Fastighets AB

556680-7375 (Järfälla)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för FA Mälardalen Fastighets AB

Information 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 125 115 215
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 125 115 215
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 252 390 201
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 110 110 264
Summa rörelsekostnader 0 -362 -500 -465
Rörelseresultat 0 -237 -455 -250
Resultat 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat före skatt 0 -350 -569 -385
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -350 -569 -385
Årets resultat 0 -350 -569 -385
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 113 115 135
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -350 -569 -385
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 0 0 7 178 7 288
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 7 068 0 69
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 7 068 7 178 7 357
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 0 7 068 7 178 7 357

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kundfordringar 0 0 0 26
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 684 1
Summa kortfristiga fordringar 0 0 684 27
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 0 0 684 27
Summa tillgångar 0 7 068 7 863 7 384

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Aktiekapital 0 4 000 4 000 4 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 0 4 000 4 000 4 000
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserat resultat 0 -1 995 -1 425 -1 040
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 -350 -569 -385
Summa fritt eget kapital 0 -2 345 -1 994 -1 425
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital 0 1 655 2 006 2 575
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 3 061 2 186 2 307
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 2 282 1 179
Övriga långfristiga skulder 0 2 133 207 240
Summa långfristiga skulder 0 5 194 4 675 3 726
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 1 026 1 035
Leverantörsskulder 0 184 10 15
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 35 146 33
Summa kortfristiga skulder 0 219 1 182 1 083
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 0 7 068 7 863 7 384

Noter

2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 0 3 662 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 3 662 3 662
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 3 662 3 662 3 662
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 900 900
Utnyttjad checkräkningskredit 0 869 896 903
Utdelning 0 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 57,87 % 2,49 %
Soliditet (%) 0,00 % 23,42 % 25,51 % 34,87 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % -21,15 % -28,36 % -14,95 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -5,44 % -7,74 % -6,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -370,40 % -594,78 % -241,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.