Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för F-S.L Food AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 16 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 128 426 156 111 89 233 72 910
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 089 316 471 998
Total omsättning 129 515 156 427 89 704 73 908
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 115 669 144 269 78 648 66 229
Övriga externa kostnader 6 038 4 540 2 470 2 568
Personalkostnader 4 678 5 280 3 217 3 020
Avskrivningar 13 216 194 54
Summa rörelsekostnader -126 398 -154 305 -84 529 -71 871
Rörelseresultat 2 901 1 986 5 172 1 952
Resultat 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Resultat före skatt 2 129 809 4 299 1 591
Skatt 617 148 946 356
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 007 772 4 527 1 591
Årets resultat 1 512 661 3 353 1 236
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 39 42 1 185
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 933 1 256 646 546
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 007 772 4 527 1 591
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 122 37 -228 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 86 556 1 230 80
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 86 556 1 230 80
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 150 150 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 150 150 0 0
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Summa anläggningstillgångar 236 706 1 230 80

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 14 323 10 830 6 907 2 842
Summa varulager 14 323 10 830 6 907 2 842
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Kundfordringar 18 863 20 476 12 603 7 795
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 328 670 248 151
Summa kortfristiga fordringar 19 191 21 146 12 851 7 946
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 124 1 422 5 250 713
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Summa omsättningstillgångar 35 638 33 398 25 007 11 501
Summa tillgångar 35 874 34 105 26 237 11 581

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Balanserat resultat 11 611 10 950 7 597 6 361
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -3 825 0 0 0
Årets resultat 1 512 661 3 353 1 236
Summa fritt eget kapital 9 298 11 611 10 950 7 597
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Summa eget kapital 9 418 11 731 11 070 7 717
Summa obeskattade reserver 69 191 228 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 747 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 3 679 0 0 0
Summa långfristiga skulder 4 426 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Skulder till kreditinstitut, korta 8 639 9 561 0 0
Leverantörsskulder 11 051 8 866 6 068 3 520
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 271 3 756 8 871 343
Summa kortfristiga skulder 21 961 22 183 14 939 3 863
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Summa eget kapital och skulder 35 874 34 105 26 237 11 581

Noter

2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Antal anställda 11 8 7 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 2 284
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 718
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Företagsinteckningar 1 500 1 500 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 7 119 8 501 7 185 1 500
Summa säkerheter 8 619 10 001 7 185 1 500
Villkorat aktieägartillskott 0 3 825 3 825 3 825
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 3 825 3 825 3 825
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08
Kassalikviditet (%) 97,06 % 101,74 % 121,17 % 224,15 %
Soliditet (%) 26,39 % 34,81 % 42,83 % 66,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,20 % 6,50 % 40,28 % 20,62 %
Riskbuffert (%) 4,66 % 0,30 % 15,41 % 4,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,84 % -0,31 % 4,35 % 1,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 326