Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 523 700 502 300 485 700 471 300
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 523 700 502 300 485 700 471 300
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 387 900 377 300 351 100 341 800
Rörelseresultat 116 600 104 900 115 900 111 000
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 91 400 80 000 87 800 84 800
Skatt 25 000 16 900 3 700 25 300
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 92 600 80 000 87 800 84 900
Årets resultat 66 400 63 100 84 100 59 500
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 200 0 200 200
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 24 200 24 900 28 300 26 300
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 92 600 80 000 87 800 84 900
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 200 0 0 -100
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 3 155 900 2 862 500 2 611 800 2 608 900
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 9 800 6 100 4 200 4 600
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 265 300 240 100 179 100 49 600
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 431 000 3 108 700 2 795 100 2 663 100
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 100 100 100
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 100 100 100
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 3 431 000 3 108 800 2 795 200 2 663 200

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 000 600 3 500 900
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 15 400 15 900 23 200 23 000
Summa kortfristiga fordringar 16 400 16 500 26 700 23 900
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 700 1 600 4 300 1 500
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 18 100 18 100 31 000 25 400
Summa tillgångar 3 449 100 3 126 900 2 826 200 2 688 600

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 19 133 19 133 19 100 19 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 79 100 79 100 79 100 79 100
Summa bundet eget kapital 98 233 98 233 98 200 98 200
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 954 267 911 167 827 300 768 100
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 66 400 63 100 84 100 59 500
Summa fritt eget kapital 1 020 667 974 267 911 400 827 600
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 118 900 1 072 500 1 009 600 925 800
Summa obeskattade reserver 2 300 1 100 900 900
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 117 500 95 000 78 200 75 600
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 1 615 000 935 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 615 000 1 805 000 0 0
Summa långfristiga skulder 1 615 000 1 805 000 1 615 000 935 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 450 000 0 0 630 000
Leverantörsskulder 70 600 60 900 50 100 44 300
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 74 800 92 400 72 400 77 000
Summa kortfristiga skulder 595 400 153 300 122 500 751 300
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 3 449 100 3 126 900 2 826 200 2 688 600

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 68 67 63 62
Löner till styrelse & VD 1 800 1 800 1 700 1 600
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 31 300 30 300 28 300 28 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 14 500 14 600 14 600 13 900
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 2 150 800 1 906 900 1 717 600 1 667 700
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 150 800 1 906 900 1 717 600 1 667 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 600 600 600 600
Summa ansvarsförbindelser 600 600 600 600
Beviljad checkräkningskredit 100 000 100 000 100 000 100 000
Utnyttjad checkräkningskredit 25 900 0 0 27 000
Utdelning 20 000 20 000 283 289
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 3,04 % 11,81 % 25,31 % 3,38 %
Soliditet (%) 32,49 % 34,33 % 35,75 % 34,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,26 % 7,45 % 8,69 % 9,16 %
Riskbuffert (%) 2,29 % 2,08 % 2,48 % 2,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,06 % 10,97 % 12,25 % 12,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 487 479 476 477
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!