Nyckeltal för Expo Medica Svenska AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 855 7 929 8 961 11 222
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 496 19 30 1
Total omsättning 3 351 7 948 8 991 11 223
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 4 811 5 309
Handelsvaror 2 266 4 731 0 0
Övriga externa kostnader 484 1 497 1 035 1 272
Personalkostnader 1 745 3 334 3 104 3 245
Avskrivningar 8 11 14 166
Summa rörelsekostnader -4 503 -9 573 -8 964 -9 992
Rörelseresultat -1 152 -1 625 28 1 229
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 266 -1 741 4 1 225
Skatt 0 0 -3 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 266 -1 741 4 1 225
Årets resultat -398 -23 -78 -369
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 114 117 24 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 266 -1 741 4 1 225
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 868 1 718 -85 -1 594
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 8 15 26 40
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 15 26 40
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 8 15 26 40

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 318 1 077 708 1 227
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 463 1 722 1 639 1 225
Övriga kortfristiga fordringar 50 274 291 212
Summa kortfristiga fordringar 1 831 3 073 2 638 2 664
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 468 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 300 3 073 2 638 2 664
Summa tillgångar 2 307 3 088 2 663 2 704

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 424 448 525 894
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -398 -23 -78 -369
Summa fritt eget kapital 26 425 447 525
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 126 525 547 625
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 804 680 462
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 804 680 462
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 84 787 525 571
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 865 0 0 259
Övriga kortfristiga skulder 1 232 973 911 786
Summa kortfristiga skulder 2 181 1 760 1 436 1 616
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 2 307 3 088 2 663 2 704

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 5 5 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 1 500 1 500 1 500 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 500 1 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 800 800 800
Utnyttjad checkräkningskredit 0 804 680 462
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 105,41 % 174,60 % 183,70 % 164,85 %
Soliditet (%) 5,46 % 17,00 % 20,54 % 23,11 %
Avkastning på eget kapital (%) -1 004,76 % -331,62 % 0,73 % 196,00 %
Riskbuffert (%) -55,16 % -57,15 % -0,08 % 45,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -48,34 % -23,43 % -0,22 % 10,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!