Nyckeltal för Excelly AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 60 636 823 1 536
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 65 408 4 45
Total omsättning 125 1 044 827 1 581
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 75 249 271 433
Övriga externa kostnader 50 168 191 409
Personalkostnader 23 340 498 944
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -148 -757 -960 -1 786
Rörelseresultat -24 288 -133 -205
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt -27 281 -138 -214
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -27 281 -138 -214
Årets resultat -27 281 -138 -214
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 6 6 8
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -27 281 -138 -214
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 64 112 250 156
Summa varulager 64 112 250 156
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 9 53 96 173
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 25 28 44 35
Summa kortfristiga fordringar 34 81 140 208
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 23 25 82
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 106 216 416 446
Summa tillgångar 106 216 416 446

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat -24 -306 -218 -296
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 50 292
Årets resultat -27 281 -138 -214
Summa fritt eget kapital -51 -25 -306 -218
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital -1 25 -256 -168
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 34 96 478 335
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 74 95 193 279
Summa kortfristiga skulder 108 191 671 614
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 106 216 416 446

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 1 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 772 772 772 722
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 772 772 772 722
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 38,89 % 54,45 % 24,59 % 47,23 %
Soliditet (%) -0,94 % 11,57 % -61,54 % -37,67 %
Avkastning på eget kapital (%) 2 700,00 % 1 124,00 % 53,91 % 127,38 %
Riskbuffert (%) -25,42 % 129,73 % -32,62 % -47,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -50,00 % 43,24 % -17,50 % -14,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!