Koncernredovisning för Europeiska Motorbolagen Aktiebolag

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 455 090 1 246 250 1 016 670 1 136 080
Övriga rörelseintäkter 43 961 8 427 7 696 7 443
Total omsättning 1 499 051 1 254 677 1 024 366 1 143 523
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 1 298 340 1 110 990 898 069 1 019 980
Rörelseresultat 115 998 59 414 48 086 41 481
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 113 908 59 468 49 972 40 460
Skatt 27 959 13 346 11 398 7 726
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 113 908 59 468 49 972 40 460
Årets resultat 85 949 46 122 38 574 32 734
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 7 175 11
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 505 1 230 1 120 1 283
Övriga finansiella kostnader 667 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 113 908 59 468 49 972 40 460
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 102 042 58 292 55 615 57 139
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 9 349 9 083 6 385 6 585
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 3 899 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 111 391 67 375 65 899 63 724
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 226 2 226 2 224 4 261
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 226 2 226 2 224 4 261
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 113 617 69 601 68 123 67 985

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 128 978 98 623 86 670 122 887
Summa varulager 128 978 98 623 86 670 122 887
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 51 397 24 664 39 965 60 987
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 20 075 18 986 15 310 19 089
Summa kortfristiga fordringar 71 472 43 650 55 275 80 076
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 193 714 121 226 119 830 73 623
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 394 164 263 499 261 775 276 586
Summa tillgångar 507 781 333 100 329 898 344 571

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Summa bundet eget kapital 2 200 2 200 2 200 2 200
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 141 875 123 418 115 779 103 392
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 81 380 46 122 38 574 31 387
Summa fritt eget kapital 223 255 169 540 154 353 134 779
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 225 455 171 740 156 553 136 979
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 15 178 9 308 11 266 11 298
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 34 673 34 673 4 583 4 853
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 832 1 483 8 921 18 373
Summa långfristiga skulder 37 505 36 156 13 504 23 226
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 180 90
Leverantörsskulder 136 065 39 425 84 543 112 222
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 93 578 76 471 63 852 60 756
Summa kortfristiga skulder 229 643 115 896 148 575 173 068
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 507 781 333 100 329 898 344 571

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 163 164 163 161
Löner till styrelse & VD 8 302 7 251 5 982 7 177
Varav tantiem till styrelse & VD 3 729 2 944 1 380 2 695
Löner till övriga anställda 80 281 82 263 78 714 72 296
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 38 949 40 923 38 084 34 794
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 56 000 56 000 41 000 41 000
Fastighetsinteckningar 51 450 51 450 20 500 14 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 107 450 107 450 61 500 55 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 47 000 47 000 32 000 32 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 115,48 % 142,26 % 117,86 % 88,81 %
Soliditet (%) 44,40 % 51,56 % 47,45 % 39,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 50,52 % 34,63 % 31,92 % 29,54 %
Riskbuffert (%) 22,05 % 17,41 % 14,80 % 11,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,68 % 4,67 % 4,81 % 3,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 543 546 520 494
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Europeiska Motorbolagen Aktiebolag

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 560 560 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 560 560 0 0
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 1 781
Rörelseresultat -1 555 -1 498 -1 576 -1 781
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 37 908 35 475 21 623 21 338
Skatt 0 0 597 32
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 36 308 33 675 20 223 17 138
Årets resultat 37 908 35 475 21 026 21 306
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 38 000 35 600 19 000 19 000
Ränteintäkter från koncernföretag 114 86 485 508
Externa ränteintäkter 0 2 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 331 674 689 841
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 36 308 33 675 20 223 17 138
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 600 1 800 1 400 4 200
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 366 1 366 1 366 1 366
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 366 1 366 1 366 1 366
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 38 000 35 600 19 000 19 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 12 760 15 760
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 155 2 155 2 153 4 261
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 504 28 504 41 262 46 370
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 29 870 29 870 42 628 47 736

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 971 100 10 624 16 213
Övriga kortfristiga fordringar 6 231 15 374 5 592 6 174
Summa kortfristiga fordringar 11 202 15 474 16 216 22 387
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 42 528 30 699 20 775 17 385
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 53 730 46 173 36 991 39 772
Summa tillgångar 83 600 76 043 79 619 87 508

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 31 769 26 294 35 268 31 963
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 37 908 35 475 21 026 21 306
Summa fritt eget kapital 69 677 61 769 56 294 53 269
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 70 877 62 969 57 494 54 469
Summa obeskattade reserver 0 1 600 3 400 4 800
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 253 253 253 253
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 992 642 8 080 17 532
Summa långfristiga skulder 1 992 642 8 080 17 532
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 155 8 65
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 3 0 4
Övriga kortfristiga skulder 10 472 10 421 10 384 10 385
Summa kortfristiga skulder 10 478 10 579 10 392 10 454
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 83 600 76 043 79 619 87 508

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 4 4 4 4
Löner till styrelse & VD 544 580 552 549
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 737 673 602 595
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 411 455 464 446
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 14 000 14 000 14 000 14 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 14 000 14 000 14 000 14 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 5 000 5 000 5 000 5 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 57 0 30 000 18 000
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 512,79 % 436,46 % 355,96 % 380,45 %
Soliditet (%) 84,78 % 84,36 % 75,36 % 66,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 51,23 % 52,50 % 33,71 % 29,54 %
Riskbuffert (%) 41,17 % 39,38 % 22,71 % 17,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6 424,46 % 5 893,04 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 320 313 289 286
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!