Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Europeisk Universal Terminal & Logistikcenter i Strömstad AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 822 10 237 9 472 8 335
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 100 168 130 209
Total omsättning 13 922 10 405 9 602 8 544
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 5 084 2 536 2 233 1 911
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 385 2 046 2 001 1 510
Personalkostnader 5 242 4 432 3 736 3 448
Avskrivningar 590 564 561 585
Summa rörelsekostnader -13 301 -9 578 -8 531 -7 454
Rörelseresultat 552 730 1 069 1 090
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 26 53 267 276
Skatt 11 16 62 64
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -159 53 357 371
Årets resultat 15 38 205 212
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 -97 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 7 20 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 711 684 731 731
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -159 53 357 371
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 185 0 -90 -95
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 20 003 20 498 20 992 21 487
Maskiner 497 235 306 295
Inventarier 0 0 0 1
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 20 500 20 733 21 298 21 783
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 8 38 0 3
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 38 0 3
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 20 508 20 771 21 298 21 786

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 99 101 110 99
Summa varulager 99 101 110 99
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 390 1 271 1 068 930
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 73 88 7 12
Summa kortfristiga fordringar 1 463 1 359 1 075 942
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 516 87 49 250
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 078 1 548 1 234 1 291
Summa tillgångar 22 586 22 319 22 532 23 077

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 200 200 200 0
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 10 10 10 0
Summa bundet eget kapital 210 210 210 0
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 2 271 2 234 2 029 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 15 38 205 0
Summa fritt eget kapital 2 286 2 272 2 234 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 2 496 2 482 2 444 0
Summa obeskattade reserver 0 185 185 95
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 13 871 14 251 14 866 15 538
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 631 2 757 2 882 3 033
Summa långfristiga skulder 16 502 17 008 17 748 18 571
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 022 964 796 696
Leverantörsskulder 817 635 374 344
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 749 1 046 985 1 132
Summa kortfristiga skulder 3 588 2 645 2 155 2 172
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 22 586 22 319 22 532 23 077

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 11 9 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 2 100 2 100 2 100 2 100
Fastighetsinteckningar 21 740 16 300 21 740 21 740
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 23 840 18 400 23 840 23 840
Villkorat aktieägartillskott 0 600 600 600
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 600 600 600
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 517 205 113 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 55,16 % 54,67 % 52,16 % 54,88 %
Soliditet (%) 11,05 % 11,73 % 11,45 % 0,30 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,37 % 2,02 % 13,84 % 529,89 %
Riskbuffert (%) -1,10 % -0,17 % 1,16 % 1,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -6,29 % -6,16 % -3,95 % -4,32 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0