Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Ernst Rosén Alingsås Lerum AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 955 5 372 4 754 4 736
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 955 5 372 4 754 4 736
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 7 387 8 495 6 636 0
Rörelseresultat -3 433 -3 123 -1 882 374
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -64 421 -3 125 -1 883 301
Skatt -684 -284 -129 386
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -64 421 -3 125 -1 883 301
Årets resultat -63 600 -1 100 -303 1 368
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -60 986 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 73
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -64 421 -3 125 -1 883 301
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 138 1 740 1 450 1 453
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 810 147 497 156 239 99 613
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 2 478 730 510
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 810 149 975 156 969 100 123
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -60 986 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 810 149 975 156 969 100 123

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 0 26 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 30 910 5 099 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 49 63 95 114
Summa kortfristiga fordringar 30 960 5 162 121 114
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 59 043 0 0 10
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 90 004 5 162 121 123
Summa tillgångar 90 814 155 137 157 090 100 247

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 152 286 153 386 23 690 22 321
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 130 000 0
Årets resultat -63 600 -1 101 -303 1 368
Summa fritt eget kapital 88 686 152 285 153 387 23 689
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 89 886 153 485 154 587 24 889
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 684 968 1 098
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 110 83 328 80
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 880 73 065
Övriga kortfristiga skulder 817 884 327 1 114
Summa kortfristiga skulder 927 967 1 535 74 259
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 90 814 155 137 157 090 100 247

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 9 709,06 % 533,82 % 7,88 % 0,17 %
Soliditet (%) 98,98 % 98,94 % 98,41 % 24,83 %
Avkastning på eget kapital (%) -71,67 % -2,04 % -1,22 % 1,21 %
Riskbuffert (%) -71,26 % -2,12 % -1,26 % 0,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1 628,93 % -58,19 % -39,63 % 4,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0