Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Erik Selin Fastigheter Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 404 432 420 397 405 584 396 310
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 860 153 39 513 28 779 27 519
Total omsättning 1 264 585 459 910 434 363 423 829
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 440 533 330 449 259 493 373 390
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 955 212 200 660 193 639 192 003
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 12 386 1 459 1 315 713
Summa rörelsekostnader -1 408 131 -532 568 -454 447 -566 106
Rörelseresultat 737 520 588 240 498 902 604 503
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 3 918 100 16 289 600 2 212 440 3 603 570
Skatt 576 921 616 936 -26 642 191 370
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 918 100 16 289 600 2 212 440 3 603 570
Årets resultat 3 341 180 15 672 700 2 239 080 3 412 200
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 553 31 020 127 695 187 202
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 69 322 67 315 30 866 4 829
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 153 062 147 944 112 792 92 175
Övriga finansiella kostnader 2 376 40 254 13 839 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 918 100 16 289 600 2 212 440 3 603 570
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 28 064 28 064 0
Goodwill 23 327 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 28 064 0 0 28 064
Summa immateriella anläggningstillgångar 51 391 28 064 28 064 28 064
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 7 042 240 6 328 130 5 765 240 5 374 040
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 2 847
Maskiner och inventarier 1 378 910 1 020 620 913 024 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 145 565 283 445 143 522 19 462
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 855 197
Summa materiella anläggningstillgångar 8 566 715 7 632 195 6 821 786 6 251 546
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 553 31 020 127 695 187 202
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 42 619 300 38 746 500 21 497 600 19 095 900
Summa finansiella anläggningstillgångar 42 750 300 38 888 400 22 079 300 19 540 400
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 51 368 400 46 548 700 28 929 200 25 820 100

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 376 446 259 216
Summa varulager 1 376 446 259 216
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 106 605 12 373 10 609 7 848
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 170 218 144 572 87 803 238 269
Summa kortfristiga fordringar 276 823 156 945 98 412 246 117
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 204 671 162 321 170 171 177 854
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 482 870 319 712 268 842 424 187
Summa tillgångar 51 851 300 46 868 400 29 198 000 26 244 200

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 000 50 000 50 000 0
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000 50 000 0
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 36 254 900 20 571 300 18 341 500 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 331 300 15 672 700 2 231 260 0
Summa fritt eget kapital 39 586 200 36 244 000 20 572 760 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 39 636 200 36 294 000 20 622 800 0
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 496 150 4 099 380 4 175 040 3 855 130
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 907 210 1 461 580 795 289 857 330
Summa långfristiga skulder 6 403 360 5 560 960 4 970 320 4 712 460
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 5 229 240 4 652 750 3 195 920 2 900 920
Leverantörsskulder 123 243 83 189 94 642 26 946
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 459 216 277 511 314 362 207 510
Summa kortfristiga skulder 5 811 700 5 013 450 3 604 930 3 135 380
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 51 851 300 46 868 400 29 198 000 26 244 200

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 308 89 82 78
Löner till styrelse & VD 8 078 6 607 6 579 4 035
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 138 440 31 026 27 563 25 175
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 61 641 15 195 14 210 12 401
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 84 230 0 0 0
Fastighetsinteckningar 3 843 100 3 295 980 3 123 800 3 019 670
Övriga säkerheter 37 180 800 38 287 600 21 765 000 19 523 700
Summa säkerheter 41 108 200 41 583 600 24 888 800 22 543 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 65 590
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 65 590
Beviljad checkräkningskredit 255 000 255 000 155 000 130 000
Utnyttjad checkräkningskredit 136 537 159 491 73 718 93 387
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 8,28 % 6,37 % 7,45 % 13,52 %
Soliditet (%) 76,44 % 77,44 % 70,63 % 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,89 % 44,88 % 10,73 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 6,58 % 33,38 % 6,53 % 12,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 930,36 % 3 830,05 % 514,27 % 886,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 476 423 416 374

Nyckeltal för Erik Selin Fastigheter Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 60 240 117 0
Total omsättning 60 240 117 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 786 9 983 6 754 6 123
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -7 786 -9 983 -6 754 -6 123
Rörelseresultat -7 726 -9 743 -6 637 -6 123
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 273 171 16 960 92 956 7 812
Skatt 44 192 4 886 749 6 623
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 338 171 21 041 82 982 67 342
Årets resultat 165 254 7 749 68 567 1 189
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 772 75 045 47 779
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 76 695 71 144 17 900 5 106
Räntekostnader till koncernföretag 0 86 870 0 0
Externa räntekostnader 92 374 0 56 080 35 995
Övriga finansiella kostnader 0 38 010 14 518 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 338 171 21 041 82 982 67 342
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -63 725 -4 325 -23 640 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -65 000 -4 081 9 974 -59 530
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 772 75 045 47 779
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 141 300 314 495 262 000 163 310
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 667 480 3 867 370 2 932 200 2 529 460
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 737 440 6 675 260 5 618 380 5 102 480
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 7 737 440 6 675 260 5 618 380 5 102 480

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 264 967 246 426 233 520 220 224
Övriga kortfristiga fordringar 16 159 27 892 13 919 9 026
Summa kortfristiga fordringar 281 126 274 318 247 439 229 250
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 9 892 1 312 11 363 25 818
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 291 018 275 630 258 802 255 068
Summa tillgångar 8 028 460 6 950 890 5 877 180 5 357 550

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 000 50 000 50 000 50 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 166 312 420 194 420 194 420 194
Övrigt bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Summa bundet eget kapital 226 312 480 194 480 194 480 194
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 157 510 1 202 140 1 133 570 1 132 380
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 165 254 7 749 68 567 1 189
Summa fritt eget kapital 1 322 764 1 209 889 1 202 137 1 133 569
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 549 070 1 690 080 1 682 330 1 613 760
Summa obeskattade reserver 65 000 56 667 52 586 62 560
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 845 799 960 722 973 721 760 471
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 13 120 26 020 26 020 26 020
Summa långfristiga skulder 858 919 986 742 999 741 786 491
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 4 441 780 3 926 570 2 802 880 2 653 160
Leverantörsskulder 110 7 32 132
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 891 119 176 851 143 810 138 384
Övriga kortfristiga skulder 222 458 113 972 195 809 103 058
Summa kortfristiga skulder 5 555 460 4 217 400 3 142 530 2 894 740
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 8 028 460 6 950 890 5 877 180 5 357 550

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 651 020 4 651 020 4 531 780 3 576 570
Summa säkerheter 4 651 020 4 651 020 4 531 780 3 576 570
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 192 320 1 192 320 568 236 967 964
Summa ansvarsförbindelser 1 192 320 1 192 320 568 236 967 964
Beviljad checkräkningskredit 200 000 200 000 10 000 100 000
Utnyttjad checkräkningskredit 136 537 161 843 73 718 93 388
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 5,24 % 6,54 % 8,24 % 8,81 %
Soliditet (%) 19,89 % 24,92 % 29,28 % 30,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,18 % 1,21 % 4,82 % 4,06 %
Riskbuffert (%) 3,93 % -0,29 % 0,91 % 0,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0