Koncernredovisning för Epiroc Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 36 122 000 40 849 000 38 285 000
Övriga rörelseintäkter 165 000 130 000 42 000
Total omsättning 36 287 000 40 979 000 38 327 000
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 413 000 203 000 485 000
Kostnad sålda varor 22 418 000 25 547 000 24 317 000
Rörelseresultat 7 382 000 8 136 000 7 385 000
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 7 087 000 7 843 000 7 201 000
Skatt 1 677 000 1 959 000 1 764 000
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 087 000 7 843 000 7 201 000
Årets resultat 5 410 000 5 884 000 5 437 000
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 144 000 179 000 175 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 109 000 105 000 312 000
Övriga finansiella kostnader 334 000 374 000 53 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 087 000 7 843 000 7 201 000
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 46 000 59 000 59 000
Goodwill 2 049 000 2 185 000 1 876 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 016 000 1 982 000 1 685 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 111 000 4 226 000 3 620 000
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 706 000 2 520 000 707 000
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 234 000 2 952 000 2 737 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 435 000 354 000 262 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 774 000 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 149 000 5 826 000 3 706 000
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 125 000 1 637 000 1 662 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 313 000 1 838 000 1 870 000
2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 11 573 000 11 890 000 9 196 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 8 930 000 10 508 000 10 516 000
Summa varulager 8 930 000 10 508 000 10 516 000
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 6 045 000 7 287 000 8 005 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 603 000 1 950 000 2 566 000
Summa kortfristiga fordringar 7 648 000 9 237 000 10 571 000
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 682 000 6 745 000 3 537 000
Summa kassa och bank 15 053 000 2 657 000 2 335 000
2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 32 313 000 29 147 000 26 959 000
Summa tillgångar 43 886 000 41 037 000 36 155 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 500 000 500 000 500 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 500 000 500 000 500 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 17 829 000 16 429 000 12 910 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 5 410 000 5 884 000 5 437 000
Summa fritt eget kapital 23 239 000 22 313 000 18 347 000
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 23 739 000 22 813 000 18 847 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 323 000 325 000 287 000
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 10 957 000 8 418 000 5 503 000
Summa långfristiga skulder 10 957 000 8 418 000 5 503 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 3 605 000 4 050 000 4 711 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 262 000 5 431 000 6 807 000
Summa kortfristiga skulder 8 867 000 9 481 000 11 518 000
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 43 886 000 41 037 000 36 155 000

Noter

2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 14012 14398 13517
Löner till styrelse & VD 44 678 32 103 30 423
Varav tantiem till styrelse & VD 7 003 6 365 10 770
Löner till övriga anställda 6 320 320 6 883 900 6 080 580
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 516 000 1 554 000 1 322 000
2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 209 000 0 0
Summa ansvarsförbindelser 209 000 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 256,02 % 125,45 % 112,05 %
Soliditet (%) 54,09 % 55,59 % 52,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,85 % 34,38 % 38,21 %
Riskbuffert (%) 14,92 % 17,60 % 18,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,39 % 18,03 % 17,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 454 480 452
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 183 000 163 000 72 000 20
Total omsättning 183 000 163 000 72 000 20
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 67 000 54 000 115 000 6 913
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat -110 000 -167 000 -199 000 -14 409
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -127 000 -180 000 -216 000 -14 952
Skatt 702 000 772 000 927 000 -59
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -127 000 -180 000 -216 000 -14 952
Årets resultat 2 634 000 2 935 000 3 281 000 -435
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 61 000 45 000 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 17 000 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 1 000 546
Externa räntekostnader 78 000 58 000 33 000 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -127 000 -180 000 -216 000 -14 952
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 3 463 000 3 887 000 4 424 000 14 458
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 4 000 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 3 000 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 2 518
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 7 000 8 000 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 000 8 000 7 000 2 518
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 5 031 000 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 8 032 000 6 066 000 8 000 276
Summa finansiella anläggningstillgångar 54 053 000 52 007 000 50 815 000 45 571 300
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 54 061 000 52 016 000 50 823 000 45 573 800

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 3 000 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 5 517 000 4 551 240
Övriga kortfristiga fordringar 5 239 000 5 104 000 32 000 3 645
Summa kortfristiga fordringar 5 239 000 5 104 000 5 552 000 4 554 890
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 2 000 1 000 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 239 000 5 106 000 5 553 000 4 554 890
Summa tillgångar 59 300 000 57 122 000 56 376 000 50 128 700

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 500 000 500 000 500 000 20 689
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 000 3 000 3 000 3 312
Summa bundet eget kapital 503 000 503 000 503 000 24 001
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 47 763 000 47 342 000 41 914 000 43 885 800
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 4 358 000 0
Årets resultat 2 634 000 2 935 000 3 281 000 -435
Summa fritt eget kapital 50 397 000 50 277 000 49 553 000 43 885 365
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 50 900 000 50 780 000 50 056 000 43 909 400
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 201 000 216 000 167 000 270
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 7 987 000 6 029 000 5 023 000 0
Summa långfristiga skulder 7 987 000 6 029 000 5 023 000 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 10 000 4 989
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 2 000 6 206 320
Övriga kortfristiga skulder 212 000 97 000 1 118 000 7 719
Summa kortfristiga skulder 212 000 97 000 1 130 000 6 219 030
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 59 300 000 57 122 000 56 376 000 50 128 700

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 41 24 33 4
Löner till styrelse & VD 51 000 65 000 38 000 0
Varav tantiem till styrelse & VD 4 000 6 000 11 000 0
Löner till övriga anställda 22 000 35 000 12 000 9 276
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 46 000 47 000 32 000 3 435
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 17 000 11 000 4 000 217
Summa säkerheter 17 000 11 000 4 000 217
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 117 000 92 000 81 000 0
Summa ansvarsförbindelser 117 000 92 000 81 000 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 014 810 2 887 080 2 519 470 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 2 471,23 % 5 263,92 % 491,42 % 73,24 %
Soliditet (%) 85,83 % 88,90 % 88,79 % 87,59 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,25 % -0,35 % -0,43 % -0,03 %
Riskbuffert (%) -1,03 % -1,16 % -0,88 % -0,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 780 4 167 1 515 2 319
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!