Nyckeltal för Enable Energy Sve AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 30 318 13 376 10 562 16 353
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 331 186 121 13
Total omsättning 30 649 13 562 10 683 16 366
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 18 232 6 857 5 411 9 901
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 793 1 817 1 605 1 373
Personalkostnader 8 015 6 153 4 529 2 386
Avskrivningar 34 21 23 8
Summa rörelsekostnader -30 074 -14 848 -11 568 -13 668
Rörelseresultat 306 -1 286 -891 519
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 143 -1 318 -892 518
Skatt 0 0 -24 116
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 143 -1 318 -892 518
Årets resultat 143 -1 318 -868 402
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 163 31 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 143 -1 318 -892 518
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 219 59 80 39
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 219 59 80 39
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 219 59 80 39

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 418 420 352 143
Summa varulager 2 418 420 352 143
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 774 556 617 1 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 4
Övriga kortfristiga fordringar 3 301 668 700 421
Summa kortfristiga fordringar 6 075 1 224 1 317 1 425
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 502 0 0 1 436
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 12 994 1 645 1 669 3 003
Summa tillgångar 13 212 1 703 1 749 3 042

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 17 235 1 103 701
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 650 1 100 0 0
Årets resultat 143 -1 318 -868 402
Summa fritt eget kapital 1 810 17 235 1 103
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 860 67 285 1 153
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 133 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 133 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 800 34 34 0
Leverantörsskulder 5 748 715 608 779
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 671 887 822 1 110
Summa kortfristiga skulder 10 219 1 636 1 464 1 889
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 13 212 1 703 1 749 3 042

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 25 14 13
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 2 300 300 300 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 300 300 300 0
Villkorat aktieägartillskott 2 750 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 750 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 300
Utnyttjad checkräkningskredit 0 34 34 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 103,50 % 74,82 % 89,96 % 151,46 %
Soliditet (%) 14,08 % 3,93 % 16,30 % 37,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,69 % -1 967,16 % -312,98 % 44,93 %
Riskbuffert (%) 0,88 % -77,47 % -51,01 % 17,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,07 % -10,09 % -8,45 % 3,16 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!