Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för El-Rickard i Kristinehamn AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 09

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 171 2 155 2 121 1 462
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 171 2 155 2 121 1 462
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 -4 4
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 892 922 851 563
Övriga externa kostnader 192 199 165 134
Personalkostnader 623 650 695 544
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 707 -1 771 -1 707 -1 245
Rörelseresultat 464 384 406 225
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 464 384 406 225
Skatt 101 83 91 51
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 464 384 406 225
Årets resultat 362 301 316 174
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 464 384 406 225
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 4
Övrigt varulager 44 45 26 11
Summa varulager 44 45 26 15
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 304 242 339 341
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 82 10 67 12
Summa kortfristiga fordringar 386 252 406 353
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 791 819 691 512
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 221 1 116 1 123 880
Summa tillgångar 1 221 1 116 1 123 880

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 190 140 24 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 362 301 316 174
Summa fritt eget kapital 552 441 340 174
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 602 491 390 224
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 99 75 103 171
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 519 551 630 485
Summa kortfristiga skulder 618 626 733 656
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 221 1 116 1 123 880

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 100
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 100
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 250 250 200 150
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 190,45 % 171,09 % 149,66 % 131,86 %
Soliditet (%) 49,30 % 44,00 % 34,73 % 25,45 %
Avkastning på eget kapital (%) 77,08 % 78,21 % 104,10 % 100,45 %
Riskbuffert (%) 38,00 % 34,41 % 36,15 % 25,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,37 % 17,82 % 19,14 % 15,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0