Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Egon Förvaltning NVS AB

Information 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 396 526 344 504
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 116 111 0 0
Total omsättning 512 637 344 504
Rörelsens kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 500 923 185 99
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 64 95 95 28
Summa rörelsekostnader -564 -1 018 -280 -127
Rörelseresultat -51 -381 63 377
Resultat 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt -51 -381 64 377
Skatt -37 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -51 -381 63 377
Årets resultat -15 0 1 1
Jämförelsestörande poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -51 -381 63 377
Bokslutsdispositioner 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag 0 381 -63 -376
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 1 0
Balansräkning 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 1 983 2 047 2 142 2 237
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 983 2 047 2 142 2 237
Finansiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 37 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 37 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 2 020 2 047 2 142 2 237

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 183 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 183 0 0 0
Kassa och bank 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 53 90 263 216
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 236 90 263 216
Summa tillgångar 2 256 2 136 2 405 2 453

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat 284 284 284 283
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -15 0 1 1
Summa fritt eget kapital 269 284 285 284
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 319 334 335 334
Summa obeskattade reserver 0 0 0 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 842 0 1 500 1 500
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 842 0 1 500 1 500
Kortfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 3 5 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 51 1 752 541 576
Övriga kortfristiga skulder 36 47 25 35
Summa kortfristiga skulder 95 1 802 571 618
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 2 256 2 136 2 405 2 453

Noter

2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 248,42 % 4,99 % 46,06 % 34,95 %
Soliditet (%) 14,14 % 15,64 % 13,93 % 13,65 %
Avkastning på eget kapital (%) -15,99 % -114,07 % 18,81 % 112,63 %
Riskbuffert (%) -2,26 % -17,84 % 2,62 % 15,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -12,88 % -72,43 % 18,31 % 74,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0