Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Edward Lynx AB

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 29 702 34 174 43 309 29 908
Aktiverat arbete för egen räkning 120 -120 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 091 116 386 155
Total omsättning 32 913 34 170 43 695 30 063
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 876 749 1 077 958
Övriga externa kostnader 10 187 9 844 13 402 9 392
Personalkostnader 16 432 20 196 21 841 16 218
Avskrivningar 129 129 24 24
Summa rörelsekostnader -27 624 -30 918 -36 344 -26 592
Rörelseresultat 5 286 3 213 7 272 3 462
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 4 407 2 520 5 228 4 453
Skatt 1 029 557 1 160 879
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 997 2 675 6 928 3 353
Årets resultat 3 378 1 363 3 497 2 805
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 11 34 2 15
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 300 193 147 124
Övriga finansiella kostnader 0 380 199 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 997 2 675 6 928 3 353
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 -600 -570 -770
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -590 -155 -1 700 1 100
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 376 504 110 134
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 376 504 110 134
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 22 572 19 892 20 276 18 792
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 22 572 19 892 20 276 18 792
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 22 948 20 397 20 387 18 927

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 1 461 4 490 6 496 4 713
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 789 1 563 1 025 698
Summa kortfristiga fordringar 2 250 6 053 7 521 5 411
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 29 10 608 11
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 2 279 6 063 8 129 5 422
Summa tillgångar 25 227 26 460 28 515 24 349

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 4 143 3 976 3 484 3 679
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 378 1 363 3 497 2 805
Summa fritt eget kapital 7 521 5 339 6 981 6 484
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 7 641 5 459 7 101 6 604
Summa obeskattade reserver 7 575 6 985 6 830 5 130
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 1 000 2 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 1 000 2 000
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 1 788 3 274 2 083 1 275
Leverantörsskulder 2 700 2 827 2 667 3 178
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 474 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 524 7 441 8 834 6 162
Summa kortfristiga skulder 10 012 14 016 13 584 10 615
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 25 227 26 460 28 515 24 349

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 23 25 25 19
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 6 000 6 000 6 000 5 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 6 000 6 000 6 000 5 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 4 000 4 000 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 1 788 2 191 1 000 275
Utdelning 0 1 200 3 000 3 000
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 22,76 % 43,26 % 59,84 % 51,08 %
Soliditet (%) 52,42 % 40,09 % 42,56 % 42,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,79 % 25,22 % 57,09 % 32,29 %
Riskbuffert (%) 18,50 % 8,66 % 23,40 % 13,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,81 % 6,15 % 15,20 % 10,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0