Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Edhs Skoterservice Aktiebolag

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 724 15 158 13 334 14 435
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 124 275 139 240
Total omsättning 14 848 15 433 13 473 14 675
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 10 812 12 131 9 626 11 356
Övriga externa kostnader 771 856 653 810
Personalkostnader 2 078 2 606 1 872 1 969
Avskrivningar 83 83 42 57
Summa rörelsekostnader -13 744 -15 676 -12 193 -14 192
Rörelseresultat 1 102 -243 1 280 483
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 831 342 1 423 1 051
Skatt 179 79 318 233
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 106 -239 1 283 926
Årets resultat 652 263 1 105 818
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 5 5 445
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 106 -239 1 283 926
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -275 581 140 125
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 206 289 372 266
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 206 289 372 266
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 550 1 550 1 550 1 550
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 1 756 1 839 1 922 1 816

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 051 5 177 4 817 3 852
Summa varulager 5 051 5 177 4 817 3 852
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 961 866 1 241 1 465
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 518 1 518 1 518 1 818
Övriga kortfristiga fordringar 392 568 252 1 082
Summa kortfristiga fordringar 2 871 2 952 3 011 4 365
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 854 6 748 7 418 7 572
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 14 776 14 877 15 247 15 790
Summa tillgångar 16 531 16 715 17 169 17 606

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 12 682 12 419 11 814 11 746
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 652 263 1 105 818
Summa fritt eget kapital 13 334 12 682 12 919 12 564
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 13 574 12 922 13 159 12 804
Summa obeskattade reserver 625 350 931 1 071
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 44 544 44 844
Summa långfristiga skulder 44 544 44 844
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 506 2 152 2 751 2 522
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 782 747 284 364
Summa kortfristiga skulder 2 288 2 899 3 035 2 886
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 16 531 16 715 17 169 17 606

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 5 5 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 300 300 300 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 300 300 300 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 4 387 4 677 4 923 5 191
Summa ansvarsförbindelser 4 387 4 677 4 923 5 191
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 000 0 500 750
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 425,04 % 334,60 % 343,62 % 413,62 %
Soliditet (%) 84,90 % 78,85 % 80,64 % 77,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,88 % -1,81 % 9,27 % 6,81 %
Riskbuffert (%) 6,62 % -1,47 % 7,42 % 5,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,50 % -1,59 % 9,61 % 6,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0