Nyckeltal för Ebba von Sydow AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 283 8 470 9 793 6 077
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 19 283 8 470 9 793 6 077
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 025 24 335 65
Övriga externa kostnader 3 539 2 992 3 077 1 773
Personalkostnader 2 765 2 532 1 677 705
Avskrivningar 22 9 8 8
Summa rörelsekostnader -7 351 -5 557 -5 097 -2 551
Rörelseresultat 11 931 2 913 4 696 3 526
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 9 014 2 213 3 741 2 713
Skatt 1 947 487 695 606
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 912 2 894 4 679 3 505
Årets resultat 7 068 1 726 3 046 2 107
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 19 20 17 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 912 2 894 4 679 3 505
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 898 -681 -938 -792
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 113 56 33 41
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 8 8 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 121 64 33 41
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 213 4 850 4 850 4 850
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 458 7 575 4 875 4 875
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 8 578 7 639 4 908 4 916

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 706 0 0 0
Summa varulager 706 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 2 525 384 1 424 308
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 102 331 893 940
Summa kortfristiga fordringar 3 627 715 2 317 1 248
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 12 769 6 906 6 965 5 096
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 17 102 7 621 9 282 6 344
Summa tillgångar 25 680 15 260 14 190 11 261

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 7 916 7 070 4 665 2 730
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 7 068 1 726 3 046 2 107
Summa fritt eget kapital 14 984 8 796 7 711 4 837
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 15 034 8 846 7 761 4 887
Summa obeskattade reserver 7 068 4 170 3 489 2 551
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 000 1 850 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 000 1 850 0 0
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 1 850 2 350
Leverantörsskulder 354 120 177 393
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 225 274 913 1 079
Summa kortfristiga skulder 2 579 394 2 940 3 822
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 25 680 15 260 14 190 11 261

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 3 3 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 850 4 850 4 850 4 850
Summa säkerheter 4 850 4 850 4 850 4 850
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 746 880 641 172
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 635,75 % 1 934,26 % 315,71 % 165,99 %
Soliditet (%) 78,83 % 78,11 % 72,81 % 60,09 %
Avkastning på eget kapital (%) 58,84 % 24,28 % 45,28 % 51,79 %
Riskbuffert (%) 46,11 % 18,50 % 32,65 % 30,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 61,68 % 33,93 % 47,61 % 57,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!