Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för ENLABS AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 398 437 276 119 198 311 170 109
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 35 063 65 068 15 877 63 167
Total omsättning 433 500 341 187 214 188 233 276
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 226 907 162 883 106 887 129 435
Personalkostnader 86 820 81 069 49 216 51 788
Avskrivningar 21 700 24 772 12 765 10 257
Summa rörelsekostnader -335 427 -268 724 -168 868 -191 480
Rörelseresultat 98 073 72 464 45 320 41 796
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 96 863 71 078 45 518 41 662
Skatt -724 103 6 913 4 344
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 96 863 71 078 45 518 41 662
Årets resultat 97 597 70 974 38 605 37 318
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 198 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 210 1 386 0 134
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 96 863 71 078 45 518 41 662
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 61 510 25 901 22 195
Goodwill 53 195 130 592 132 486 22 408
Övriga immateriella anläggningstillgångar 169 947 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 223 142 192 102 158 387 44 603
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 16 373 17 252 15 109 18 475
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 17 697 3 848 3 672 5 087
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 34 070 21 100 18 781 23 562
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 383 383 1 207 796
Summa finansiella anläggningstillgångar 383 383 1 207 796
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 257 595 213 585 178 374 68 961

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 29 602 35 942 28 685 21 652
Summa kortfristiga fordringar 29 602 35 942 28 685 21 652
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 200 511 123 404 63 058 98 058
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 230 113 159 346 91 743 119 710
Summa tillgångar 487 708 372 931 270 117 188 671

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 13 601 13 560 11 300 11 322
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 240 911 0 0
Summa bundet eget kapital 13 601 254 471 11 300 11 322
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 302 629 0 164 497 113 571
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 97 597 70 974 38 605 37 318
Summa fritt eget kapital 400 226 70 974 203 102 150 889
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 413 827 325 446 214 403 162 211
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 23 406 641 13 929 6 594
Summa långfristiga skulder 23 406 641 13 929 6 594
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 17 873 8 523 6 611 3 529
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 32 601 38 321 35 175 16 337
Summa kortfristiga skulder 50 474 46 844 41 786 19 866
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 487 708 372 931 270 117 188 671

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 207 194 163 132
Löner till styrelse & VD 3 744 2 937 1 336 1 463
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 66 423 62 503 38 304 29 588
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 16 601 15 628 9 576 6 029
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 455,90 % 340,16 % 219,55 % 602,59 %
Soliditet (%) 84,85 % 87,27 % 79,37 % 85,98 %
Avkastning på eget kapital (%) 23,41 % 21,84 % 21,23 % 25,68 %
Riskbuffert (%) 18,47 % 16,51 % 16,85 % 21,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 24,01 % 25,24 % 22,95 % 24,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 339 337 243 235

Nyckeltal för ENLABS AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 879 848 1 431 1 487
Total omsättning 879 848 1 431 1 487
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 8 926 3 930 3 112 2 527
Personalkostnader 2 979 3 899 2 008 2 492
Avskrivningar 383 186 138 51
Summa rörelsekostnader -12 288 -8 015 -5 258 -5 070
Rörelseresultat -11 419 -7 168 -3 827 -3 583
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 74 501 -279 -3 827 -3 570
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 74 501 -279 -3 827 -3 570
Årets resultat 74 501 -279 -3 827 -3 570
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 85 920 6 889 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 13
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 74 501 -279 -3 827 -3 570
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 1 055 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 065 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 065 1 055 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 31 62 233 392
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 31 62 233 392
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 85 920 6 889 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 776 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 216 574 216 574 188 588 92 083
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 217 671 217 691 188 821 92 475

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 112 750 22 620 41 820 50 030
Övriga kortfristiga fordringar 827 93 164 575
Summa kortfristiga fordringar 113 578 22 713 41 984 50 605
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 972 9 092 26 151 56 968
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 114 550 31 805 68 135 107 573
Summa tillgångar 332 231 249 496 256 956 200 048

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 13 601 13 560 11 300 11 322
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 13 601 13 560 11 300 11 322
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 154 009 149 675 128 555 114 159
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 74 501 -279 -3 827 -3 570
Summa fritt eget kapital 228 510 149 396 124 728 110 589
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 242 111 162 956 136 028 121 911
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 13 127 0
Summa långfristiga skulder 0 0 13 127 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 076 352 767 470
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 87 782 79 052 100 440 0
Övriga kortfristiga skulder 1 262 7 137 6 594 77 667
Summa kortfristiga skulder 90 119 86 541 107 800 78 137
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 332 231 249 496 256 956 200 048

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 1 345 890 1 336 1 463
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 158 2 017 405 442
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 434 910 267 525
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 127,11 % 36,75 % 63,21 % 137,67 %
Soliditet (%) 72,87 % 65,31 % 52,94 % 60,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,77 % -0,17 % -2,81 % -2,93 %
Riskbuffert (%) 22,42 % -0,11 % -1,49 % -1,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 252 1 454 871 953