Nyckeltal för Dypo Production AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 618 598 2 015 1 454
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 26 234 106 0
Total omsättning 4 644 832 2 121 1 454
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 53 28 63 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 240 361 247 312
Personalkostnader 1 444 1 234 1 161 1 138
Avskrivningar 5 7 10 13
Summa rörelsekostnader -1 742 -1 630 -1 481 -1 463
Rörelseresultat 2 881 -798 640 -11
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 070 -1 391 678 247
Skatt 350 0 133 2
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 635 -1 597 884 247
Årets resultat 1 720 -1 511 545 245
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 7 51 185 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 252 850 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 635 -1 597 884 247
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -119 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -565 206 -206 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 16 21 3 14
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 21 3 14
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 355
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 658 542 530 530
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 674 563 533 543

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 15 15 0 576
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 80 160 1 010 810
Övriga kortfristiga fordringar 1 734 219 277 70
Summa kortfristiga fordringar 1 829 394 1 287 1 456
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 811 274 1 082 526
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 640 668 2 369 1 982
Summa tillgångar 3 313 1 231 2 902 2 525

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 253 2 213 1 668 1 870
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 720 -1 511 545 245
Summa fritt eget kapital 1 973 702 2 213 2 115
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 093 822 2 333 2 235
Summa obeskattade reserver 565 0 206 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 28 5 20 30
Summa långfristiga skulder 28 5 20 30
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 21 1 6 13
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 607 402 337 247
Summa kortfristiga skulder 628 403 343 260
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 313 1 231 2 902 2 525

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 450 0 447
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 420,38 % 165,76 % 690,67 % 762,31 %
Soliditet (%) 75,74 % 66,77 % 85,62 % 88,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 105,00 % -194,28 % 35,58 % 11,05 %
Riskbuffert (%) 55,73 % -269,02 % 30,26 % 9,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 51,58 % -409,20 % 43,82 % 16,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!