Nyckeltal för Dreamhill Academy AB

Information 2016-12 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2016-12 2015-12 2014-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 96 0 3
Total omsättning 96 0 3
Rörelsens kostnader 2016-12 2015-12 2014-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 115 239 33
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -115 -239 -33
Rörelseresultat -18 -239 -30
Resultat 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat före skatt -19 -17 -30
Skatt 0 0 10
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -19 -17 -30
Årets resultat -19 -17 -40
Jämförelsestörande poster 2016-12 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 425 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 202 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2016-12 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -19 -17 -30
Bokslutsdispositioner 2016-12 2015-12 2014-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2016-12 2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2016-12 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2016-12 2015-12 2014-12
Kundfordringar 123 223 449
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 169 169 143
Övriga kortfristiga fordringar 36 0 311
Summa kortfristiga fordringar 328 392 903
Kassa och bank 2016-12 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 1 1
2016-12 2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 329 393 904
Summa tillgångar 329 393 904

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2016-12 2015-12 2014-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Fritt eget kapital 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserat resultat -51 -34 6
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -19 -17 -40
Summa fritt eget kapital -70 -51 -34
2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital 30 49 66
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2016-12 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 68
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 268
Kortfristiga skulder 2016-12 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 209 219 223
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 90 125 346
Summa kortfristiga skulder 299 344 569
2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 329 393 904

Noter

2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2016-12 2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 2 700 2 700 2 700
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 700 2 700 2 700
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 110,03 % 114,24 % 158,88 %
Soliditet (%) 9,12 % 12,47 % 7,30 %
Avkastning på eget kapital (%) -63,33 % -34,69 % -45,45 %
Riskbuffert (%) -5,81 % -11,68 % -3,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!