Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Drömstugan i Sverige AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 380 794 648 354
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 379 45 46 64
Total omsättning 759 839 694 418
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 145 19 7 27
Övriga externa kostnader 258 255 815 329
Personalkostnader 346 924 915 718
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -749 -1 198 -1 737 -1 074
Rörelseresultat 9 -360 -1 042 -657
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 231 -120 -3 888 -344
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 231 -120 -3 888 -344
Årets resultat -210 41 3 325 13
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 404 487 507 490
Externa ränteintäkter 0 1 0 187
Räntekostnader till koncernföretag 106 205 311 314
Externa räntekostnader 0 43 50 50
Övriga finansiella kostnader 76 0 2 992 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 231 -120 -3 888 -344
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -442 161 7 213 357
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 345 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 345 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 13 858 15 911 28 129 25 562
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 8 100 4 490 866 866
Summa finansiella anläggningstillgångar 31 578 30 097 38 591 38 940
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 31 923 30 097 38 591 38 940

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 600
Summa varulager 0 0 0 600
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 2 2 2
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 268 1 117 826 0
Övriga kortfristiga fordringar 67 27 10 50
Summa kortfristiga fordringar 335 1 146 838 52
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 832 83 88 5 660
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 167 1 228 926 6 312
Summa tillgångar 33 090 31 325 39 517 45 253

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 153 153 153 153
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 153 153 153 153
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 25 422 25 381 22 056 22 044
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -210 41 3 325 13
Summa fritt eget kapital 25 212 25 422 25 381 22 057
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 25 365 25 575 25 534 22 210
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 022 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 5 292 5 277 11 521 16 584
Övriga långfristiga skulder 0 0 2 000 2 000
Summa långfristiga skulder 7 314 5 277 13 521 18 584
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 107 0 0 0
Leverantörsskulder 30 35 10 9
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 150 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 125 439 452 4 451
Summa kortfristiga skulder 412 474 462 4 460
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 33 090 31 325 39 517 45 253

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 283,25 % 259,28 % 200,43 % 128,07 %
Soliditet (%) 76,65 % 81,64 % 64,62 % 49,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,91 % -0,47 % -15,23 % -1,55 %
Riskbuffert (%) -1,11 % -3,90 % -25,33 % -1,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,89 % -46,35 % -1 117,44 % -200,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0