Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Dergården 1:251 AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 20 152 21
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 20 152 21
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 27 80 245 1
Rörelseresultat -27 -60 -93 10
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 0 0 -93 10
Skatt 0 0 0 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -27 -61 -93 10
Årets resultat 0 0 0 7
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -27 -61 -93 10
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 93 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 27 61 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 1 667 1 119 1 119 1 119
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 667 1 119 1 119 1 119
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 667 1 119 1 119 1 119

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 24
Övriga kortfristiga fordringar 9 3 4 0
Summa kortfristiga fordringar 9 3 4 24
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 27 40
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 9 3 31 64
Summa tillgångar 1 676 1 122 1 150 1 183

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 907 7 7 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 900 0 0
Årets resultat 0 0 0 7
Summa fritt eget kapital 907 907 7 7
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 957 957 57 57
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 719 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 719 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 4 4 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 160 1 054 1 039
Övriga kortfristiga skulder 0 2 36 87
Summa kortfristiga skulder 0 166 1 094 1 126
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 676 1 122 1 150 1 183

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 1,81 % 2,83 % 5,68 %
Soliditet (%) 57,10 % 85,29 % 4,96 % 4,82 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,82 % -6,37 % -163,16 % 17,54 %
Riskbuffert (%) -1,61 % -5,44 % -8,09 % 0,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -305,00 % -61,18 % 47,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0