Nyckeltal för Degerfors Energi AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 68 106 69 549 68 050 68 076
Aktiverat arbete för egen räkning 1 717 1 188 1 374 1 296
Övriga rörelseintäkter 125 10 0 84
Total omsättning 69 948 70 747 69 424 69 456
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 942 2 131 1 515 1 963
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 26 122 27 171 27 881 24 565
Personalkostnader 14 064 13 807 12 441 10 937
Avskrivningar 10 517 10 458 10 231 11 517
Summa rörelsekostnader -52 645 -53 567 -52 068 -48 982
Rörelseresultat 17 303 17 161 17 308 20 474
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 966 1 430 1 334 1 317
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 897 14 451 15 711 18 727
Årets resultat 146 130 34 -2
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 16 17 4 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 299 2 529 1 371 1 458
Övriga finansiella kostnader 122 198 230 301
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 897 14 451 15 711 18 727
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -1 820 -1 300 -1 300 -1 318
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -13 931 -13 021 -14 377 -17 410
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 12 933 11 132 11 485 1 878
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 128 752 128 261 131 765 120 575
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 783 4 087 1 331 9 354
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 147 468 143 480 144 581 131 807
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 147 468 143 480 144 581 131 807

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 480 495 503 517
Summa varulager 480 495 503 517
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 3 105 3 842 4 669 8 006
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 962 3 417 3 516 2 073
Övriga kortfristiga fordringar 6 804 7 473 7 675 6 683
Summa kortfristiga fordringar 12 871 14 732 15 860 16 762
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 912 24 544 20 595 32 730
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 30 263 39 771 36 958 50 009
Summa tillgångar 177 731 183 251 181 539 181 816

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 26 000 26 000 26 000 26 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 907 1 907 1 907 1 907
Summa bundet eget kapital 27 907 27 907 27 907 27 907
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 4 271 4 141 4 107 4 109
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 146 130 34 -2
Summa fritt eget kapital 4 417 4 271 4 141 4 107
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 32 324 32 178 32 048 32 014
Summa obeskattade reserver 104 931 91 000 77 979 63 602
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 26 000 44 000 55 000 71 800
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 26 000 44 000 55 000 71 800
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 956 2 423 3 307 5 549
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 5 0 3 182
Övriga kortfristiga skulder 9 520 13 646 13 205 5 669
Summa kortfristiga skulder 14 476 16 074 16 512 14 400
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 177 731 183 251 181 539 181 816

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 20 20 17 16
Löner till styrelse & VD 657 628 640 687
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 9 135 8 668 7 330 6 901
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 968 4 260 4 126 3 038
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 205,74 % 244,34 % 220,78 % 343,69 %
Soliditet (%) 61,70 % 54,16 % 49,31 % 43,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,50 % 14,56 % 17,55 % 23,74 %
Riskbuffert (%) 7,66 % 6,13 % 7,80 % 9,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,26 % 16,86 % 20,73 % 24,93 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 490 465 469 474
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!