Nyckeltal för Dannes Automotor AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 25 815 19 020 24 109 14 314
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 434 335 158 84
Total omsättning 26 249 19 355 24 267 14 398
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 10 902 13 650 0
Handelsvaror 23 431 6 186 7 783 12 906
Övriga externa kostnader 593 620 591 583
Personalkostnader 1 244 1 073 1 059 91
Avskrivningar 62 37 0 0
Summa rörelsekostnader -25 330 -18 818 -23 083 -13 580
Rörelseresultat 919 537 1 184 818
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 627 441 752 568
Skatt 135 95 166 125
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 837 441 1 004 754
Årets resultat 492 345 585 443
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 82 96 180 64
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 837 441 1 004 754
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -210 0 -252 -186
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 248 410 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 248 410 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 113 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 113 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 361 410 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 725 2 558 2 671 1 632
Summa varulager 2 725 2 558 2 671 1 632
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 64 0 0 208
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 113 113 113
Övriga kortfristiga fordringar 0 237 306 105
Summa kortfristiga fordringar 64 350 419 426
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 504 697 291 227
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 4 294 3 605 3 381 2 285
Summa tillgångar 4 654 4 015 3 381 2 285

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 1 374 1 029 443 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 492 345 585 443
Summa fritt eget kapital 1 866 1 374 1 028 443
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 1 916 1 424 1 078 493
Summa obeskattade reserver 648 438 438 186
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 271 410 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 188 1 188 1 300 900
Summa långfristiga skulder 1 459 1 598 1 300 900
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 163 53 -1 362
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 468 502 565 344
Summa kortfristiga skulder 631 555 564 706
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 4 654 4 015 3 381 2 285

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 248,49 % 188,65 % 125,89 % 92,49 %
Soliditet (%) 51,43 % 43,51 % 41,43 % 27,57 %
Avkastning på eget kapital (%) 34,97 % 25,25 % 71,67 % 119,67 %
Riskbuffert (%) 16,12 % 9,14 % 25,92 % 31,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,92 % 1,81 % 3,42 % 4,82 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!