Nyckeltal för Dagens ETC AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 28 936 28 825 4 590 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 25 292 29 623 34 795 0
Total omsättning 54 228 58 448 39 385 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 17 353 21 521 16 240 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 12 034 10 095 5 708 0
Personalkostnader 19 587 19 816 16 593 0
Avskrivningar 4 404 4 807 460 0
Summa rörelsekostnader -53 378 -56 239 -39 001 0
Rörelseresultat 849 2 209 383 0
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 32 -40 228 0
Skatt 0 0 50 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 32 -40 228 0
Årets resultat 32 -40 179 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 818 2 249 155 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 32 -40 228 0
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 19 131 23 535 28 342 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 19 131 23 535 28 342 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 19 131 23 535 28 342 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 239 458 125 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 736 1 336 -16 678 0
Övriga kortfristiga fordringar 843 937 459 0
Summa kortfristiga fordringar 3 818 2 731 -16 094 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 601 310 681 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 419 3 041 -15 412 0
Summa tillgångar 24 549 26 576 12 929 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 0
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 0
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 136 176 -3 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 32 -40 179 0
Summa fritt eget kapital 168 136 176 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 218 186 226 0
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 -50 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 8 052 11 466 0 0
Summa långfristiga skulder 8 052 11 466 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 804 7 629 5 473 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 8 476 7 344 7 231 0
Summa kortfristiga skulder 16 280 14 973 12 704 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 24 549 26 576 12 929 0

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 43
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 14 152 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 019 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 33,29 % 20,31 % -121,32 % 0,00 %
Soliditet (%) 0,89 % 0,70 % 1,75 % 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,68 % -21,51 % 100,88 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,10 % -0,19 % 1,74 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,72 % -7,94 % 1,59 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 329 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!