Nyckeltal för Dagens ETC AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 31 861 28 936 28 825 4 590
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 24 117 25 292 29 623 34 795
Total omsättning 55 978 54 228 58 448 39 385
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 15 679 17 353 21 521 16 240
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 12 983 12 034 10 095 5 708
Personalkostnader 22 402 19 587 19 816 16 593
Avskrivningar 4 404 4 404 4 807 460
Summa rörelsekostnader -55 468 -53 378 -56 239 -39 001
Rörelseresultat 510 849 2 209 383
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -310 32 -40 228
Skatt 0 0 0 50
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -310 32 -40 228
Årets resultat 20 32 -40 179
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 819 818 2 249 155
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -310 32 -40 228
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 330 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 18 707 19 131 23 535 28 342
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 18 707 19 131 23 535 28 342
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 18 707 19 131 23 535 28 342

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 177 239 458 125
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 74 2 736 1 336 -16 678
Övriga kortfristiga fordringar 1 510 843 937 459
Summa kortfristiga fordringar 1 761 3 818 2 731 -16 094
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 918 1 601 310 681
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 679 5 419 3 041 -15 412
Summa tillgångar 22 386 24 549 26 576 12 929

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 168 136 176 -3
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 20 32 -40 179
Summa fritt eget kapital 188 168 136 176
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 238 218 186 226
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 -50 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 3 470 8 052 11 466 0
Summa långfristiga skulder 3 470 8 052 11 466 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 540 7 804 7 629 5 473
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 768 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 369 8 476 7 344 7 231
Summa kortfristiga skulder 18 677 16 280 14 973 12 704
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 22 386 24 549 26 576 12 929

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 39 43
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 15 477 14 152 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 6 331 5 019 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 19,70 % 33,29 % 20,31 % -121,32 %
Soliditet (%) 1,06 % 0,89 % 0,70 % 1,75 %
Avkastning på eget kapital (%) -130,25 % 14,68 % -21,51 % 100,88 %
Riskbuffert (%) -1,42 % 0,10 % -0,19 % 1,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,54 % -2,72 % -7,94 % 1,59 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 397 329 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!