Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för DM TAK AB

Information 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettomsättning 48 226 46 855 26 926 22 741
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 47 112 143 115
Total omsättning 48 273 46 967 27 069 22 856
Rörelsens kostnader 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -15 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter -25 928 -16 387 -7 000 -9 684
Handelsvaror 0 -11 629 -6 719 0
Övriga externa kostnader -8 417 -7 334 -4 805 -5 330
Personalkostnader -9 805 -8 343 -7 712 -7 332
Avskrivningar och nedskrivningar -295 -248 -245 -251
Summa rörelsekostnader -44 460 -43 941 -26 481 -22 597
Rörelseresultat, EBIT 3 814 3 025 588 258
Resultat 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Resultat före skatt 3 741 3 027 824 130
Skatt -830 -673 -187 -33
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 741 3 028 521 180
Årets resultat 2 911 2 354 637 97
Jämförelsestörande poster 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 20 4 14
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader -73 -18 -71 -93
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 741 3 028 521 180
Bokslutsdispositioner 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Koncernbidrag 0 0 120 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 184 -49
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 38 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 85
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 38 85
Materiella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 0 393
Inventarier, verktyg och installationer 743 436 459 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 743 436 459 393
Finansiella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Andelar i koncern- och intresseföretag 4 856 4 856 4 856 4 756
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 856 4 856 4 856 4 756
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Summa anläggningstillgångar 5 599 5 292 5 354 5 235

Omsättningstillgångar

Varulager 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 17 0 0 0
Summa varulager 17 0 0 0
Kortfristiga fodringar 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kundfordringar 5 300 3 981 3 477 1 385
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 100
Övriga kortfristiga fordringar 328 204 327 246
Summa kortfristiga fordringar 5 628 4 185 3 804 1 731
Kassa och bank 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 859 5 609 1 534 2 340
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Summa omsättningstillgångar 10 505 9 794 5 338 4 071
Summa tillgångar 16 104 15 086 10 692 9 305

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Balanserat resultat 2 526 813 676 779
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 911 2 354 637 97
Summa fritt eget kapital 5 437 3 167 1 313 876
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Summa eget kapital 5 537 3 267 1 413 976
Summa obeskattade reserver 591 591 591 775
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 762 92 60 22
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 532 2 655 2 655 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 294 2 747 2 715 22
Kortfristiga skulder 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 2 867
Leverantörsskulder 3 456 4 069 2 676 1 542
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 226 4 412 3 297 3 123
Summa kortfristiga skulder 8 682 8 481 5 973 7 532
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Summa eget kapital och skulder 16 104 15 086 10 692 9 305

Noter

2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 18 20 17 16
Löner till styrelse & VD 0 0 0 347
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 7 188 6 347 5 931 5 375
Sociala kostnader 2 269 1 851 1 609 1 416
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Företagsinteckningar 1 800 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 756 4 756 4 756 4 756
Summa ställda säkerheter 6 556 4 756 4 756 4 756
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 500 641 500 200
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kassalikviditet (%) 120,80 % 115,50 % 89,40 % 54,00 %
Soliditet (%) 37,20 % 24,70 % 17,50 % 17,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 62,40 % 81,20 % 27,80 % 11,40 %
Riskbuffert (%) 23,00 % 20,00 % 4,70 % 1,70 %
Vinstmarginal (%) 7,91 % 6,50 % 2,20 % 1,20 %
Bruttovinstmarginal (%) 46,20 % 40,20 % 49,00 % 57,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 399 317 349 358