DM TAK AB

556724-6623 (Skogås)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för DM TAK AB

Information 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 60 411 48 226 46 855 26 926
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 121 47 112 143
Total omsättning 60 532 48 273 46 967 27 069
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 34 478 25 928 16 387 7 000
Handelsvaror 0 0 11 629 6 719
Övriga externa kostnader 9 697 8 417 7 334 4 805
Personalkostnader 10 449 9 805 8 343 7 712
Avskrivningar 211 295 248 245
Summa rörelsekostnader -54 835 -44 445 -43 941 -26 481
Rörelseresultat 5 697 3 814 3 025 588
Resultat 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat före skatt 4 411 3 741 3 028 705
Skatt 976 830 673 187
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 702 3 741 3 028 521
Årets resultat 3 434 2 911 2 354 637
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 28 0 20 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 24 73 18 71
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 702 3 741 3 028 521
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Koncernbidrag 0 0 0 120
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 291 0 0 184
Balansräkning 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 38
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 38
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 338 743 436 459
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 338 743 436 459
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 080 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 836 4 856 4 856 4 856
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 7 174 5 599 5 292 5 354

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 17 0 0
Summa varulager 0 17 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kundfordringar 5 054 5 300 3 981 3 477
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 706 328 204 327
Summa kortfristiga fordringar 5 760 5 628 4 185 3 804
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 975 4 859 5 609 1 534
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 13 735 10 505 9 794 5 338
Summa tillgångar 20 910 16 104 15 086 10 692

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserat resultat 3 412 2 526 813 676
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 434 2 911 2 354 637
Summa fritt eget kapital 6 846 5 437 3 167 1 313
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital 6 946 5 537 3 267 1 413
Summa obeskattade reserver 1 882 591 591 591
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 762 93 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 655 532 2 655 2 655
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 655 1 294 2 748 2 715
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 377 3 456 4 069 2 676
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 049 5 225 4 412 3 297
Summa kortfristiga skulder 9 426 8 681 8 481 5 973
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 20 910 16 104 15 086 10 692

Noter

2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 24 18 20 17
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 7 522 7 188 6 347 5 931
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 499 2 269 1 851 1 609
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 1 800 1 800 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 4 756 4 756 4 756
Summa säkerheter 1 800 6 556 4 756 4 756
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 500 1 500 641 500
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 145,71 % 120,80 % 115,48 % 89,37 %
Soliditet (%) 39,85 % 37,09 % 24,54 % 17,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 68,43 % 62,64 % 81,78 % 28,18 %
Riskbuffert (%) 27,19 % 22,96 % 20,03 % 4,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,40 % 7,61 % 6,42 % 1,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 313 399 317 349
Läs mer.