Nyckeltal för DM TAK AB

Information 2016-12 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2016-12 2015-12 2014-12
Nettomsättning 48 226 46 855 26 926
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 47 112 143
Total omsättning 48 273 46 967 27 069
Rörelsens kostnader 2016-12 2015-12 2014-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -15 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter -25 928 -16 387 -7 000
Handelsvaror 0 -11 629 -6 719
Övriga externa kostnader -8 417 -7 334 -4 805
Personalkostnader -9 805 -8 343 -7 712
Avskrivningar och nedskrivningar -295 -248 -245
Summa rörelsekostnader -44 460 -43 941 -26 481
Rörelseresultat, EBIT 3 814 3 025 588
Resultat 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat före skatt 2 081 1 681 450
Skatt -830 -673 -187
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 741 3 028 521
Årets resultat 2 911 2 354 637
Jämförelsestörande poster 2016-12 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 20 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader -73 -18 -71
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2016-12 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 741 3 028 521
Bokslutsdispositioner 2016-12 2015-12 2014-12
Koncernbidrag 0 0 120
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 184
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 38
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 38
Materiella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 743 436 459
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 743 436 459
Finansiella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Andelar i koncern- och intresseföretag 4 856 4 856 4 856
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 856 4 856 4 856
2016-12 2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 5 599 5 292 5 354

Omsättningstillgångar

Varulager 2016-12 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 17 0 0
Summa varulager 17 0 0
Kortfristiga fodringar 2016-12 2015-12 2014-12
Kundfordringar 5 300 3 981 3 477
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 328 204 327
Summa kortfristiga fordringar 5 628 4 185 3 804
Kassa och bank 2016-12 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 4 859 5 609 1 534
2016-12 2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 10 505 9 794 5 338
Summa tillgångar 16 104 15 086 10 692

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2016-12 2015-12 2014-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Fritt eget kapital 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserat resultat 2 526 813 676
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 2 911 2 354 637
Summa fritt eget kapital 5 437 3 167 1 313
2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital 5 537 3 267 1 413
Summa obeskattade reserver 591 591 591
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2016-12 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 762 92 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 532 2 655 2 655
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 294 2 747 2 715
Kortfristiga skulder 2016-12 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 3 456 4 069 2 676
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 226 4 412 3 297
Summa kortfristiga skulder 8 682 8 481 5 973
2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 16 104 15 086 10 692

Noter

2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 18 20 17
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 7 188 6 347 5 931
Sociala kostnader 2 269 1 851 1 609
2016-12 2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 1 800 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 4 756 4 756 4 756
Summa ställda säkerheter 6 556 4 756 4 756
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 1 500 641 500
2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 120,80 % 115,50 % 89,40 %
Soliditet (%) 37,20 % 24,70 % 17,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 62,40 % 81,20 % 27,80 %
Riskbuffert (%) 23,00 % 20,00 % 4,70 %
Vinstmarginal (%) 7,91 % 6,50 % 2,20 %
Bruttovinstmarginal (%) 46,20 % 40,20 % 49,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 399 317 349