Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för COOP NÄRA

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 402 200 15 732 200 15 876 000 16 108 000
Aktiverat arbete för egen räkning 1 823 4 063 0 0
Övriga rörelseintäkter 485 319 189 319 147 759 223 666
Total omsättning 17 889 342 15 925 582 16 023 759 16 331 666
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 12 528 000 11 412 200 11 493 700 11 723 800
Övriga externa kostnader 2 764 100 2 392 330 2 291 140 2 366 330
Personalkostnader 1 711 280 1 765 480 1 815 440 1 839 520
Avskrivningar 354 480 328 344 353 601 376 809
Summa rörelsekostnader -17 357 860 -15 898 354 -15 953 881 -16 306 459
Rörelseresultat 531 479 21 999 43 894 25 151
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -106 406 20 293 61 450 344 354
Skatt 656 350 188 -276
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -106 406 20 293 61 450 44 354
Årets resultat -183 768 29 852 61 262 346 081
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -626 627 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 098 1 388 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 630 1 414
Räntekostnader till koncernföretag 15 050 6 815 0 0
Externa räntekostnader 3 119 6 907 299 336
Övriga finansiella kostnader 5 739 11 986 6 629 7 135
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -106 406 20 293 61 450 44 354
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -76 706 9 909 0 1 451
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 300 000
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 847 985 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 16 865 13 020 19 188 24 488
Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 34 214 510
Summa immateriella anläggningstillgångar 17 717 14 039 19 402 24 998
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 056 930 1 163 450 1 163 850 1 146 440
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 19 865 24 793 54 392 16 706
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 076 795 1 188 243 1 218 242 1 163 146
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -626 627 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 466 140 469 475 471 686 471 171
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 478 460 3 097 380 720 711 725 608
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 3 572 970 4 299 660 1 958 360 1 913 750

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 671 182 603 948 606 493 639 967
Summa varulager 671 182 603 948 606 493 639 967
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 17 977 18 513 9 792 5 495
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 171 260 1 392 210 1 574 260 1 468 650
Övriga kortfristiga fordringar 298 753 44 940 39 135 188 270
Summa kortfristiga fordringar 1 488 000 1 455 660 1 623 190 1 662 410
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 50 634 138 936 67 048 68 326
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 209 810 2 198 550 2 296 730 2 370 700
Summa tillgångar 5 782 780 6 498 210 4 255 090 4 284 460

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 110 988 110 988 110 988 110 988
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 46 525 46 525 46 525 46 525
Summa bundet eget kapital 157 513 157 513 157 513 157 513
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 084 640 2 054 790 1 993 530 1 647 440
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -183 768 29 852 61 262 346 081
Summa fritt eget kapital 1 900 872 2 084 642 2 054 792 1 993 521
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 058 380 2 242 150 2 212 300 2 151 040
Summa obeskattade reserver 0 0 234 924 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 165 772 194 039 0 266 176
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 600 000 600 000 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 600 000 600 000 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 1 300 000 0 0
Leverantörsskulder 223 880 197 593 223 035 244 163
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 979 450 1 300 300 947 868 983 829
Övriga kortfristiga skulder 755 295 664 122 636 959 639 250
Summa kortfristiga skulder 2 958 630 3 462 010 1 807 860 1 867 240
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 5 782 780 6 498 210 4 255 090 4 284 460

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2969 3081 3332 3381
Löner till styrelse & VD 15 568 6 587 6 625 1 731
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 243 960 1 246 140 1 299 900 1 333 710
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 431 163 490 059 516 488 515 289
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 15 346 18 024 19 885 19 183
Summa säkerheter 15 346 18 024 19 885 19 183
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 500 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 52,00 % 46,06 % 93,49 % 92,69 %
Soliditet (%) 35,59 % 34,50 % 56,06 % 50,21 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,17 % 0,91 % 2,58 % 2,06 %
Riskbuffert (%) -2,10 % 0,08 % 1,24 % 0,81 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,75 % -0,03 % 0,34 % 0,23 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 424 407 392 395