Koncernredovisning för CombinedX AB (publ)

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 08 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 560 100 533 200 258 900 362 116
Aktiverat arbete för egen räkning 0 100 400 3 246
Övriga rörelseintäkter 8 700 9 000 200 323
Total omsättning 568 800 542 300 259 500 365 685
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 88 100 0 0 0
Övriga externa kostnader 45 800 134 400 81 400 114 090
Personalkostnader 345 200 346 600 166 300 223 268
Avskrivningar 27 300 65 000 12 100 4 757
Summa rörelsekostnader -506 400 -546 000 -259 800 -342 115
Rörelseresultat 61 600 -5 200 -500 14 029
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Resultat före skatt 58 600 -9 000 -1 700 14 015
Skatt 9 300 6 400 -600 3 956
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 58 600 -9 000 -1 700 14 015
Årets resultat 49 300 -15 400 -1 100 10 059
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 200 200 0 324
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 300 4 000 1 200 654
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 58 600 -9 000 -1 700 14 015
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Balanserade utgifter 500 2 200 400 4 058
Patent, licenser mm 24 700 24 700 10 600 0
Goodwill 105 000 106 400 84 100 49 958
Övriga immateriella anläggningstillgångar 31 800 78 200 44 500 5 624
Summa immateriella anläggningstillgångar 162 000 211 500 139 600 59 640
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 600 2 600 3 800 6 413
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 25 400 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 27 000 2 600 3 800 6 413
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 400 3 500 900 1 078
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 700 5 200 2 200 2 205
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Summa anläggningstillgångar 193 700 219 300 145 600 68 258

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 400 356
Summa varulager 0 0 400 356
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Kundfordringar 104 800 96 700 69 200 66 341
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 20 800 19 700 26 000 24 657
Summa kortfristiga fordringar 125 600 116 400 95 200 90 998
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 108 200 71 000 29 500 25 985
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Summa omsättningstillgångar 233 800 187 400 125 100 117 339
Summa tillgångar 427 500 406 700 270 700 185 597

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Aktiekapital 700 700 671 513
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 700 700 671 513
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Balanserat resultat 176 900 174 500 102 929 51 068
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 49 300 -15 400 -1 100 10 059
Summa fritt eget kapital 226 200 159 100 101 829 61 127
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Summa eget kapital 226 900 159 800 102 500 61 640
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 17 500 30 700 12 700 11 021
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 26 300 38 900 21 500 3 768
Summa långfristiga skulder 43 800 69 600 34 200 14 789
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 13 200 33 900 36 800 12 452
Leverantörsskulder 31 400 17 900 17 700 14 444
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 112 200 125 500 79 500 82 271
Summa kortfristiga skulder 156 800 177 300 134 000 109 167
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Summa eget kapital och skulder 427 500 406 700 270 700 185 597

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Antal anställda 384 412 296 275
Löner till styrelse & VD 20 500 19 200 11 900 10 204
Varav tantiem till styrelse & VD 1 000 0 0 0
Löner till övriga anställda 210 400 217 700 97 100 70 360
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 104 400 100 500 50 400 35 234
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Företagsinteckningar 0 18 700 6 600 6 900
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 190 800 230 400 87 600 89 119
Summa säkerheter 190 800 249 100 94 200 96 019
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 200 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 200 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Kassalikviditet (%) 149,11 % 105,70 % 93,06 % 107,16 %
Soliditet (%) 53,08 % 39,29 % 37,86 % 33,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,83 % -5,63 % -1,66 % 22,74 %
Riskbuffert (%) 12,83 % -2,85 % -0,90 % 7,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,87 % -2,44 % -1,12 % 3,69 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 601 575 368 293
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 08 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 20 600 18 800 7 100 5 744
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 100 0 0
Total omsättning 20 600 18 900 7 100 5 744
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 13 600 11 100 8 000 4 265
Personalkostnader 13 700 11 900 5 900 3 691
Avskrivningar 200 100 0 0
Summa rörelsekostnader -27 500 -23 100 -13 900 -7 956
Rörelseresultat -6 900 -4 200 -6 900 -11 394
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Resultat före skatt -6 900 15 900 1 100 -2 895
Skatt 9 700 3 400 100 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 900 -4 200 1 100 -2 895
Årets resultat 36 600 12 500 8 300 8 041
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 8 000 8 500
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 900 -4 200 1 100 -2 895
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Koncernbidrag 53 200 0 7 300 10 936
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 20 100 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 800 1 000 400 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 800 1 000 400 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 8 000 8 500
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 62 600 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 45 700 138 400 76 300 13 718
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Summa anläggningstillgångar 46 500 139 400 76 700 13 718

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Kundfordringar 200 100 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 172 100 29 500 4 900 20 996
Övriga kortfristiga fordringar 1 200 600 1 500 798
Summa kortfristiga fordringar 173 500 30 200 6 400 21 794
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 500 0 1 400 38
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Summa omsättningstillgångar 187 000 30 200 7 800 21 832
Summa tillgångar 233 500 169 600 84 500 35 550

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Aktiekapital 700 700 671 513
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 700 700 671 513
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Balanserat resultat 173 500 143 200 67 329 15 148
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 36 600 12 500 8 400 8 041
Summa fritt eget kapital 210 100 155 700 75 729 23 189
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Summa eget kapital 210 800 156 400 76 400 23 702
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 800 500 1 500 654
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 300 400 2 885
Övriga kortfristiga skulder 20 900 12 400 6 200 8 309
Summa kortfristiga skulder 22 700 13 200 8 100 11 848
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Summa eget kapital och skulder 233 500 169 600 84 500 35 550

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Antal anställda 5 5 5 3
Löner till styrelse & VD 4 000 3 100 1 800 1 427
Varav tantiem till styrelse & VD 200 0 0 0
Löner till övriga anställda 4 700 4 000 1 500 674
Varav resultatlön till övriga anställda 100 0 0 0
Sociala kostnader 4 600 3 800 1 700 1 100
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 92 600 0 0
Summa säkerheter 0 92 600 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 28 800 43 500 30 400 14 750
Summa ansvarsförbindelser 28 800 43 500 30 400 14 750
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 25 313 0 0 5 134
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04
Kassalikviditet (%) 823,79 % 228,79 % 96,30 % 184,27 %
Soliditet (%) 90,28 % 92,22 % 90,41 % 66,67 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,27 % -2,69 % 1,44 % -12,21 %
Riskbuffert (%) -2,96 % -2,48 % 1,30 % -8,15 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -33,50 % -22,34 % 15,49 % -50,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 740 1 420 660 700
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!