Nyckeltal för ComNordic AB

Information 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 305 310 0 1 392
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 167 0 0
Total omsättning 305 477 0 1 392
Rörelsens kostnader 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 21 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 58 201 1 1 389
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -58 -222 -1 -1 389
Rörelseresultat 247 255 -1 3
Resultat 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat före skatt 190 192 -1 3
Skatt 41 41 0 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 250 255 -1 3
Årets resultat 149 151 -1 3
Jämförelsestörande poster 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 250 255 -1 3
Bokslutsdispositioner 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -60 -63 0 0
Balansräkning 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Kundfordringar 103 103 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 40 40
Övriga kortfristiga fordringar 116 111 49 49
Summa kortfristiga fordringar 219 214 89 89
Kassa och bank 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 513 242 93 94
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa omsättningstillgångar 732 457 182 183
Summa tillgångar 732 457 182 183

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 200 200 200 200
Fritt eget kapital 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Balanserat resultat 132 -18 -17 -20
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 149 151 -1 3
Summa fritt eget kapital 281 133 -18 -17
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa eget kapital 481 333 182 183
Summa obeskattade reserver 123 63 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 126 61 1 1
Summa kortfristiga skulder 128 61 1 1
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Summa eget kapital och skulder 732 457 182 183

Noter

2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Företagsinteckningar 0 0 0 720
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 720
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Kassalikviditet (%) 571,88 % 747,54 % 18 200,00 % 18 300,00 %
Soliditet (%) 78,09 % 83,03 % 100,00 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 43,73 % 67,21 % -0,55 % 1,64 %
Riskbuffert (%) 33,67 % 55,80 % -0,55 % 1,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 81,64 % 82,26 % 0,00 % 0,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!