Nyckeltal för Coeli Wealth Management AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 132 916 159 176 107 980 74 107
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 316 3 440 2 976 3 903
Total omsättning 140 232 162 616 110 956 78 010
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 39 361 41 468 30 173 32 133
Personalkostnader 65 193 64 105 54 578 46 410
Avskrivningar 622 694 720 662
Summa rörelsekostnader -105 176 -106 267 -85 471 -79 205
Rörelseresultat 35 057 56 349 25 486 -1 194
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 18 759 56 349 25 486 -1 194
Skatt 3 999 8 583 27 -661
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 35 057 56 349 25 486 -1 194
Årets resultat 14 759 32 844 226 -2 662
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 35 057 56 349 25 486 -1 194
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -14 922 -25 233 -2 129
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -16 298 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 622 1 245 1 867 2 489
Summa immateriella anläggningstillgångar 622 1 245 1 867 2 489
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 72 169
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 72 169
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 696 385 440 432
Summa finansiella anläggningstillgångar 696 385 440 432
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 318 1 630 2 379 3 090

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 137 396 103 189 32 538 26 228
Övriga kortfristiga fordringar 23 245 33 169 22 930 12 674
Summa kortfristiga fordringar 160 641 136 358 55 468 38 902
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 160 641 136 358 55 468 38 902
Summa tillgångar 161 960 137 988 57 847 41 992

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 250 1 250 1 250 1 250
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 250 1 250 1 250 1 250
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 61 341 28 497 28 271 22 933
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 5 000
Årets resultat 14 759 32 844 226 -2 662
Summa fritt eget kapital 76 100 61 341 28 497 25 271
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 77 350 62 591 29 747 26 521
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 340 814 220 191
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 38 974 36 092 0 2 528
Övriga kortfristiga skulder 45 295 38 491 27 880 12 752
Summa kortfristiga skulder 84 609 75 397 28 100 15 471
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 161 960 137 988 57 847 41 992

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 43 44 44 46
Löner till styrelse & VD 0 10 761 1 729 1 980
Varav tantiem till styrelse & VD 0 2 990 330 221
Löner till övriga anställda 46 322 37 397 40 629 29 355
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 15 395 13 976 13 194 14 121
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 31 000 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 189,86 % 180,85 % 197,40 % 251,45 %
Soliditet (%) 47,76 % 45,36 % 51,42 % 63,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 45,32 % 90,03 % 85,68 % -4,50 %
Riskbuffert (%) 21,65 % 40,84 % 44,06 % -2,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 26,38 % 35,40 % 23,60 % -1,61 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 077 1 095 963 681
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!