Nyckeltal för Coeli Tyresö AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 06

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 404 2 541 641
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 268 0
Total omsättning 2 414 2 809 641
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 440 1 326 249
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 1 153 1 152 288
Summa rörelsekostnader -2 593 -2 478 -537
Rörelseresultat -179 331 104
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -1 249 -548 21
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 249 -548 21
Årets resultat -672 -427 -21
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 552 587 0
Externa räntekostnader 518 292 83
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 249 -548 21
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 577 121 -42
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 43 277 44 430 45 582
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 009 686 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 44 286 45 116 45 582
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 20
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 20
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 44 286 45 116 45 602

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 23 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 120 0
Övriga kortfristiga fordringar 96 122 42
Summa kortfristiga fordringar 119 242 42
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 354 1 654 1 453
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 473 1 896 1 495
Summa tillgångar 44 759 47 012 47 097

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 672 -1 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 1 100 20
Årets resultat -672 -427 -21
Summa fritt eget kapital 0 672 -1
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 25 697 24
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 15 880 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 26 381 28 601 30 618
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 26 381 44 481 30 618
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 15 400 0 16 000
Leverantörsskulder 29 12 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 308 909 0
Övriga kortfristiga skulder 616 913 448
Summa kortfristiga skulder 18 353 1 834 16 455
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 44 759 47 012 47 097

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 20 000 20 000 20 000
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 20 000 20 000 20 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 2,58 % 103,38 % 9,09 %
Soliditet (%) 0,06 % 1,48 % 0,05 %
Avkastning på eget kapital (%) -4 996,00 % -78,62 % 87,50 %
Riskbuffert (%) -2,79 % -1,19 % 0,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -96,46 % -56,16 % -9,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!