Nyckeltal för Coeli Global AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 61 551 64 428 105 023 30 101
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 61 551 64 428 105 023 30 101
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 27 313 25 687 18 463 13 560
Personalkostnader 14 667 12 006 6 635 5 113
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -41 980 -37 693 -25 098 -18 673
Rörelseresultat 19 573 26 734 79 924 11 429
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 19 573 26 734 79 924 11 429
Skatt 4 134 5 561 16 989 2 450
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 19 573 26 734 79 924 11 429
Årets resultat 15 439 21 174 62 935 8 979
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 19 573 26 734 79 924 11 429
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 1 621 8 149
Övriga kortfristiga fordringar 32 754 50 194 74 444 2 868
Summa kortfristiga fordringar 32 754 50 194 76 065 11 017
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 3 093 10 107 4 002
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 32 754 53 287 86 172 15 019
Summa tillgångar 32 754 53 287 86 172 15 019

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 464 1 464 1 464 1 464
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 464 1 464 1 464 1 464
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 869 3 869 2 158 1 761
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 15 439 21 174 62 935 8 979
Summa fritt eget kapital 20 308 25 043 65 093 10 740
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 21 772 26 507 66 557 12 204
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 64 58 151 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 728 3 909 22 73
Övriga kortfristiga skulder 4 190 22 813 19 442 2 741
Summa kortfristiga skulder 10 982 26 780 19 615 2 815
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 32 754 53 287 86 172 15 019

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 5 4 3
Löner till styrelse & VD 5 510 4 403 3 355 3 520
Varav tantiem till styrelse & VD 850 1 050 0 0
Löner till övriga anställda 4 439 3 650 1 157 207
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 300 0
Sociala kostnader 3 774 3 428 1 961 1 469
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 13 339 20 174 61 224 8 582
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 298,25 % 187,43 % 387,79 % 391,37 %
Soliditet (%) 66,47 % 49,74 % 77,24 % 81,26 %
Avkastning på eget kapital (%) 89,90 % 100,86 % 120,08 % 93,65 %
Riskbuffert (%) 59,76 % 50,17 % 92,75 % 76,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 31,80 % 41,49 % 76,10 % 37,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 421 1 611 1 128 1 242
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!