Nyckeltal för Codon Consulting AB

Information 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 011 9 642 5 847 3 833
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 9 011 9 642 5 847 3 833
Rörelsens kostnader 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 796
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 268 1 739 1 138 326
Personalkostnader 5 847 5 808 3 459 2 380
Avskrivningar 23 18 5 0
Summa rörelsekostnader -7 138 -7 565 -4 602 -3 502
Rörelseresultat 1 851 2 078 1 245 332
Resultat 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Resultat före skatt 1 835 2 069 1 243 310
Skatt 395 443 267 67
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 835 2 069 1 243 310
Årets resultat 1 441 1 626 976 243
Jämförelsestörande poster 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 16 9 1 22
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 835 2 069 1 243 310
Bokslutsdispositioner 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 49 94 58 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 49 94 58 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Summa anläggningstillgångar 49 94 58 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Kundfordringar 407 1 109 239 898
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 327 860 851 164
Summa kortfristiga fordringar 1 734 1 969 1 090 1 062
Kassa och bank 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 491 2 790 1 747 1 923
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Summa omsättningstillgångar 4 225 4 759 2 837 2 985
Summa tillgångar 4 274 4 853 2 895 2 985

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Balanserat resultat 1 328 902 243 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 441 1 626 976 243
Summa fritt eget kapital 2 769 2 528 1 219 243
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Summa eget kapital 2 819 2 578 1 269 293
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 59 16 201 491
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 396 2 259 1 425 2 201
Summa kortfristiga skulder 1 455 2 275 1 626 2 692
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Summa eget kapital och skulder 4 274 4 853 2 895 2 985

Noter

2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Antal anställda 7 7 4 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 600 600 0 0
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Kassalikviditet (%) 290,38 % 209,19 % 174,48 % 110,88 %
Soliditet (%) 65,96 % 53,12 % 43,83 % 9,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 65,09 % 80,26 % 97,95 % 105,80 %
Riskbuffert (%) 42,21 % 42,42 % 42,91 % 10,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 20,19 % 21,36 % 21,24 % 7,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Codon Consulting AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord