Nyckeltal för Cinq et deux AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 282
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 410 288
Total omsättning 0 0 410 570
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 54
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 66 41 108 139
Personalkostnader 0 0 544 815
Avskrivningar 0 0 317 346
Summa rörelsekostnader -66 -41 -969 -1 354
Rörelseresultat -66 -41 -689 -783
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 599 -53 -701 -800
Skatt 65 181 371 510
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 599 -53 -701 -800
Årets resultat 930 666 1 228 1 790
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 700 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 39 12 12 17
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 599 -53 -701 -800
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 396 900 2 300 3 100
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 700
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 700
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 80
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 372
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 452
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 700 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 100 100 100 1 252

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 791 1 780 1 727 51
Övriga kortfristiga fordringar 755 451 450 789
Summa kortfristiga fordringar 2 546 2 231 2 177 840
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 58 1 693 792 987
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 604 3 925 2 969 1 827
Summa tillgångar 2 704 4 025 3 069 3 079

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 099 1 359 131 690
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -650
Årets resultat 930 666 1 228 1 790
Summa fritt eget kapital 2 029 2 025 1 359 1 830
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 079 2 075 1 409 1 880
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 12 82 152
Summa långfristiga skulder 0 12 82 152
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 18 70 70 70
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 233 730 0
Övriga kortfristiga skulder 607 635 779 977
Summa kortfristiga skulder 625 1 938 1 579 1 047
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 704 4 025 3 069 3 079

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 0 0 1 700
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 416,64 % 202,48 % 188,03 % 174,50 %
Soliditet (%) 76,89 % 51,55 % 45,91 % 61,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,81 % -2,55 % -49,75 % -42,55 %
Riskbuffert (%) 17,35 % -1,63 % -23,17 % -26,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % -289,72 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!