Nyckeltal för Ceva Animal Health AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 22 581 17 638 75 702 60 389
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 35
Total omsättning 22 581 17 638 75 702 60 424
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 2 47 652 33 867
Övriga externa kostnader 8 736 7 586 17 606 15 066
Personalkostnader 12 673 9 557 8 944 9 441
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -21 409 -17 145 -74 202 -58 374
Rörelseresultat 1 172 493 1 501 2 050
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 170 481 1 126 1 962
Skatt 239 104 227 425
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 170 481 1 126 1 962
Årets resultat 932 376 899 1 537
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 40 154 39
Övriga finansiella kostnader 2 0 221 51
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 170 481 1 126 1 962
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 12 905
Summa varulager 0 0 0 12 905
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 19 042 6 261
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 026 1 858 6 001 204
Övriga kortfristiga fordringar 1 461 1 150 767 2 021
Summa kortfristiga fordringar 5 487 3 008 25 810 8 486
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 995 7 082 10 515 11 378
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 12 482 10 090 36 326 32 770
Summa tillgångar 12 482 10 090 36 326 32 770

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 6 424 6 424 5 525 3 988
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 932 376 899 1 537
Summa fritt eget kapital 7 356 6 800 6 424 5 525
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 7 476 6 920 6 544 5 645
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 15 859 11 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 15 859 11 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 548 938 4 199 2 929
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 59 0 4 258 8 976
Övriga kortfristiga skulder 3 399 2 231 5 465 4 219
Summa kortfristiga skulder 5 006 3 169 13 922 16 124
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 12 482 10 090 36 326 32 770

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 11 10 10 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 841 6 675 5 796 5 773
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 613 2 628 2 781 3 356
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 931 376 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 249,34 % 318,40 % 260,92 % 123,20 %
Soliditet (%) 59,89 % 68,58 % 18,01 % 17,23 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,65 % 6,95 % 17,21 % 34,76 %
Riskbuffert (%) 9,35 % 3,90 % 2,87 % 5,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,17 % 2,50 % 0,99 % 3,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 804 668 580 525
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!