Nyckeltal för Celanese Production Sweden AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 754 816 612 419 441 478 525 706
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 533 1 032 2 376
Total omsättning 754 825 612 952 442 510 528 082
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 644 -708 773 -143
Råvaror och förnödenheter 579 251 449 649 304 980 389 255
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 70 757 67 192 51 704 47 620
Personalkostnader 63 132 60 727 59 965 63 048
Avskrivningar 10 715 9 675 13 471 15 577
Summa rörelsekostnader -724 499 -586 535 -430 893 -515 357
Rörelseresultat 28 989 23 939 9 531 11 734
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 13 591 28 715 9 421 24 266
Skatt 2 440 6 088 2 004 5 839
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 28 239 23 722 9 421 17 121
Årets resultat 11 151 22 627 7 417 18 427
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 149 13 27 6 314
Externa ränteintäkter 18 0 0 172
Räntekostnader till koncernföretag 872 222 129 666
Externa räntekostnader 45 8 8 433
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 28 239 23 722 9 421 17 121
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -14 648 4 993 0 7 145
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 9 762 10 846 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 9 762 10 846 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 7 312 5 910 6 501 8 894
Maskiner 88 778 80 565 82 090 75 025
Inventarier 1 786 417 484 631
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 3 479 15 981 12 416 15 858
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 101 355 102 873 101 491 100 408
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 111 117 113 719 101 491 100 408

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 38 539 29 895 18 563 22 246
Summa varulager 38 539 29 895 18 563 22 246
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 70 728 55 289 2 702 5 792
Övriga kortfristiga fordringar 8 115 5 282 7 714 3 927
Summa kortfristiga fordringar 78 843 60 571 10 416 9 719
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 117 382 90 466 28 979 31 965
Summa tillgångar 228 499 204 185 130 470 132 373

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa bundet eget kapital 12 000 12 000 12 000 12 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 083 1 018 1 186 2 135
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 638 438 -585 -1 376
Årets resultat 11 151 22 627 7 417 18 427
Summa fritt eget kapital 12 872 24 083 8 018 19 186
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 24 872 36 083 20 018 31 186
Summa obeskattade reserver 65 199 50 550 55 543 55 543
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 182
Leverantörsskulder 21 160 39 090 31 370 25 011
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 97 929 49 076 5 960 1 559
Övriga kortfristiga skulder 19 340 29 386 17 579 18 892
Summa kortfristiga skulder 138 429 117 552 54 909 45 644
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 228 499 204 185 130 470 132 373

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 73 71 71 71
Löner till styrelse & VD 1 129 946 5 054 3 071
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 42 583 40 514 35 675 38 798
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 17 689 17 723 17 096 17 868
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 12 000 23 000 7 000 18 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 56,96 % 51,53 % 18,97 % 21,29 %
Soliditet (%) 31,91 % 35,92 % 46,72 % 54,48 %
Avkastning på eget kapital (%) 38,72 % 32,35 % 15,46 % 23,74 %
Riskbuffert (%) 12,17 % 11,55 % 7,13 % 11,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,62 % 3,84 % 2,10 % 3,05 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 599 584 574 590
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Koncernredovisning för Celanese Production Sweden AB

Information 2001-12 2000-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2001-12 2000-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 478 321 443 467
Övriga rörelseintäkter 695 8 136
Total omsättning 479 016 451 603
Rörelsens kostnader 2001-12 2000-12
Övriga rörelsekostnader 0 0
Kostnad sålda varor 411 723 358 703
Rörelseresultat -3 534 18 562
Resultat 2001-12 2000-12
Resultat före skatt -8 885 12 638
Skatt 2 988 3 651
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -8 885 12 638
Årets resultat -11 873 8 987
Jämförelsestörande poster 2001-12 2000-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2001-12 2000-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 567 539
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 7 856 6 463
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2001-12 2000-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 885 12 638
Bokslutsdispositioner 2001-12 2000-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2001-12 2000-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2001-12 2000-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 2 929 16 742
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 929 16 742
Materiella anläggningstillgångar 2001-12 2000-12
Byggnader och mark 75 765 37 431
Maskiner 123 782 35 010
Inventarier 11 677 14 309
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 142 749
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 211 224 229 499
Finansiella anläggningstillgångar 2001-12 2000-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 187 1 520
Summa finansiella anläggningstillgångar 187 1 520
2001-12 2000-12
Summa anläggningstillgångar 214 340 247 761

Omsättningstillgångar

Varulager 2001-12 2000-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 54 429 73 370
Summa varulager 54 429 73 370
Kortfristiga fordringar 2001-12 2000-12
Kundfordringar 50 461 55 296
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 334 19 651
Summa kortfristiga fordringar 56 795 74 947
Kassa och bank 2001-12 2000-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 9 272 4 180
2001-12 2000-12
Summa omsättningstillgångar 120 496 152 497
Summa tillgångar 334 836 400 258

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2001-12 2000-12
Aktiekapital 10 000 10 000
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 83 868 98 152
Summa bundet eget kapital 93 868 108 152
Fritt eget kapital 2001-12 2000-12
Balanserat resultat 16 324 -6 827
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -11 873 8 987
Summa fritt eget kapital 4 451 2 160
2001-12 2000-12
Summa eget kapital 98 319 110 312
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 33 138 38 994
Långfristiga skulder 2001-12 2000-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 92 000 140 735
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 92 000 140 735
Kortfristiga skulder 2001-12 2000-12
Skulder till kreditinstitut, korta 22 436 10 756
Leverantörsskulder 53 456 70 834
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 35 487 28 627
Summa kortfristiga skulder 111 379 110 217
2001-12 2000-12
Summa eget kapital och skulder 334 836 400 258

Noter

2001-12 2000-12
Antal anställda 129 125
Löner till styrelse & VD 1 046 969
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 39 124 35 754
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 16 968 23 089
2001-12 2000-12
Företagsinteckningar 53 000 53 000
Fastighetsinteckningar 17 000 17 000
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 70 000 70 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 20 336 19 236
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2001-12 2000-12
Kassalikviditet (%) 59,32 % 71,79 %
Soliditet (%) 29,36 % 27,56 %
Avkastning på eget kapital (%) -9,04 % 11,46 %
Riskbuffert (%) -4,17 % 2,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,50 % 1,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 311 294
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!