Nyckeltal för Care Of Night AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 45 47 305 397
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 211 169 144 42
Total omsättning 256 216 449 439
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 6 0 0 13
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 247 295 384 324
Personalkostnader 2 11 11 26
Avskrivningar 41 43 43 45
Summa rörelsekostnader -296 -349 -438 -408
Rörelseresultat -40 -133 9 32
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -59 -149 -5 16
Skatt 0 0 0 5
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -59 -149 -5 16
Årets resultat -59 -149 -5 11
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 19 16 15 16
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -59 -149 -5 16
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 2 396 2 359 2 374 2 389
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 75 101 129 129
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara -52 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 419 2 460 2 503 2 518
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 419 2 460 2 503 2 518

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 1 168 1 168 986 800
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 1 168 1 168 986 800
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 35 43 33 66
Summa kortfristiga fordringar 35 43 33 66
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 1 1 8
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 205 1 213 1 020 874
Summa tillgångar 3 624 3 673 3 523 3 393

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 153 302 307 296
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -59 -149 -5 11
Summa fritt eget kapital 94 153 302 307
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 194 253 402 407
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 014 1 014 1 014 1 014
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 402 2 393 2 089 1 953
Summa långfristiga skulder 3 416 3 407 3 103 2 967
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 1 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 14 13 17 18
Summa kortfristiga skulder 14 13 18 18
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 3 624 3 673 3 523 3 393

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 050 1 050 1 050 1 050
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 050 1 050 1 050 1 050
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 264,29 % 338,46 % 188,89 % 411,11 %
Soliditet (%) 5,35 % 6,89 % 11,41 % 12,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -30,41 % -58,89 % -1,24 % 3,93 %
Riskbuffert (%) -1,66 % -4,09 % -0,20 % 0,41 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -173,33 % -351,06 % -6,56 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!